fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Kort översikt, Tredje Testamentet

Tredje testamentet omfattar Martinus samtliga utgivna skrifter och symboler, som tillsammans utgör ett universellt försvar för allt och alla.

Det Tredie Testamente
Livets Bog


Alla har oumbärliga roller i det gigantiska skådespel som utspelas i naturen eller världsalltet. Då världsalltet här beskrivs som levande kan det jämföras med en bok - livets bok. Alla läser i denna - utan undantag. Livets Bog, önskar hjälpa oss att förstå “livets direkta tal” och här upptäcka vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg.

 

Introduktion till alla böcker

Tredje testamentet består av Martinus samtliga utgivna skrifter och symboler, som tillsammans utgör ett universellt försvar för allt och alla.

Livets Bog

 

Livets Bog


Livets Bog förklarar livets egen religion. Alla är här på förhand medlemmar, onda såväl som goda, troende såväl som icke troende, också djuren och växterna. I denna religion behövs därför inga upptagningsceremonier.

Alla har oumbärliga roller i det gigantiska skådespel som utspelas i naturen eller världsalltet. Då världsalltet här beskrivs som levande kan det jämföras med en bok - livets bok. Alla läser i denna - utan undantag. Livets Bog, önskar hjälpa oss att förstå “livets direkta tal” och här upptäcka vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Martinus önskade att hans huvudverk skulle behålla det danska namnet Livets Bog på alla språk. Du kan läsa Livets Bog här.

 

De kosmiska symbolerna

DEV

Följande korta förklaringar har inte skrivits av Martinus själv. De är baserade på analyserna i Tredje testamentet. Denna förkortade utgåva kan också användas vid utställningar och liknande presentationer.

Den intresserade hänvisas till författarens egna originalförklaringar i Den Eviga Världsbilden I-IV.

 

 

 

 

 

 

 

Varför studera världsalltets kosmiska analyser?

1. Världens största religiösa påbud
Varför skall man studera världsalltets kosmiska analyser, som för en del människor kan vara svåra att förstå? - Människorna har genom sina religioner och världsåterlösare fått vägen till Gud anvisad! Finns det verkligen någon som kan se en bättre och fullkomligare väg till Gud eller verklig kulturskapelse än den som redan givits t ex i Jesu Bergspredikan och andra av Kristi heliga påbud? - Kan man få en bättre anvisning på vägen till ljuset än denna: "Älska Gud över alla ting och din nästa som dig själv"? - Svaret måste bli att det är totalt omöjligt att anvisa någon väg till Gud, ljuset eller absolut fullkomlig kulturskapelse, som inte först och främst har samma orubbliga, gudomliga bud i sin vägledning som livets verkliga fundament. Och det är således inte för att föra människorna bort från Kristi heliga bud eller bort från andra av de stora världsreligionernas mer eller mindre heliga bud eller vägledning i moral och uppträdande som de kosmiska analyserna eller symbolerna över livets struktur har manifesterats. Det är tvärtom just för att visa att kärnan i dessa personligheters uppenbarade största kosmiska facit eller dogmer är absolut sanning.

Världsreligionernas förutsägelser

I samtliga världsreligioner finns profetior om framtiden - ett kärleksljus som skulle visa sig, när människorna blev mogna för hela sanningen - för att vägleda dem ända fram till paradiset:

Kristendomen
"Jag hade ännu mycket att säga eder, men i kunnen icke nu  bära det. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen..." (Joh 16:12-13).
Buddhism Buddhismen
Maitreya Buddha (den framtida Buddha) skall komma, vilket innebär förnyelsen av undervisningen i dharma, avsedd för de människor, som kan förstå och ta emot den.
Islam
Islams seger (fred och harmoni) i förbindelse med framkomsten av "sanningens ande" ("Ahmed" eller "Emeth") - i de sista tidernas domedag.
Hinduismen
I vår nuvarande tidsepok (Kali-yuga) kulminerar orätten och överskuggar till sist dharmaen helt. Men just då kommer den gudomliga hjälpen så människorna åter kan komma i harmoni med livet och bli medvetna i evigheten, sanningen och kärleken, kallat "Satya-yuga" (sanningens epok).

 

Citat från Tredje Testamentet

Kristendomen med och utan reinkarnation Livets bog III, st 870

"Men om man förnekar reinkarnationen, så är man med om att ännu i denna dag korsfästa världsåterlösaren, med om att förvanska eller söka bortförklara hans sanna, världsfrälsande visdom. Utan utveckling skulle denna visdom vara helt utan värde. Utan att man blir ´född på nytt´ och genom det nya livet kan fortsätta sin utveckling, fortsätta med att göra erfarenheter, skaffa sig mer och mer kunskap och så gottgöra vad man förbrutit, kan man omöjligt få ´skörda´ vad man ´sått´. Att få ´se´ Guds rike och att få komma in i det måste därför också, såsom Jesus framhöll för Nikodemus, vara en absolut omöjlighet utan återfödelse. Att man inte blott och bart av ´nåd´ och genom ´syndernas förlåtelse´ kan bli inlemmad i ´Guds rike´ som en fullkomlig människa, har alltså varit ett uppenbart faktum för världsåterlösaren. I motsatt fall skulle han uteslutande ha ägnat sig åt denna ´syndernas förlåtelse´. Han skulle inte ha haft någon som helst logisk motivering för all den tid, energi och kraft som han offrade på att ge föreskrifter, framställa liknelser och uppsätta ideal för sina lärjungar och alla andra visdomssökande och i sina tal till folket. Ja, vad skulle väl hela denna ansträngning tjäna till, om den bara var ett uppställande av föreskrifter som en jordmänniska överhuvud taget inte kunde efterkomma och om det var ´nåden´ och ´syndernas förlåtelse´ som var det avgörande? - Nej, världsåterlösaren var, som vi här har sett, fullt medveten om att idealen inte kunde uppfyllas i ett enda jordeliv utan att denna uppfyllelse däremot genom flera liv efterhand skulle bli till verklighet för varje enskild individ, såsom en frukt av dess eget begär, dess egen träning, vilja och erfarenhet. Och det är denna varelses möte med den högsta frukten av dess tidigare liv som han uttrycker som ´den förlorade sonens´ hemkomst eller möte med sin Fader. Här är det som Gudasonen har lärt känna sina fel och därigenom kommit till riktig insikt om och inställning till sin Fader och kan se sitt eget liv, sin eviga identitet som son till Gud. Här är det som han blivit materiens och därmed livets och dödens herre. Här ´syndar´ - felar - han inte mera utan handlar fullkomligt, har nått könslig opartiskhet och därmed ´allkärleken´."

Titeln Tredje testamentet

Påsken 1921 upplever Martinus, det han senare kallar sin kosmiska födelse. Han beskriver hur en lysande Kristusgestalt går in i honom och blir ett med honom. Han upplever då sin egen och alla världsalltets varelsers högsta identitet som Guds medvetande och organism. Han märker också, att han inom sig direkt får svar på de frågor han i tankarna formulerar. Med invigningsprocessen börjar Martinus kosmiska mission.Bokhandel

Köp introduktionsbok till Tredje testamentet här.

Världsbilds Förlag ger ut litteraturen i Sverige. Klicka här för att komma till bokhandel på nätet. 

Pin it