fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Ljuset symbol 23

 symbol 23bDen färdiga människan som Guds avbild och honom lik
– Symbol 23

Om att vända andra kinden till
Symbolen visar hur den färdiga människan möter mörker och fiendskap, (den stora orange karmabågen) med vänskap (händerna). Detta humana handlingssätt (den stora gula cirkelbågen) vänder senare tillbaka till samma evige gudason (liten vit triangel) i form av ljus och glädje.

I Gamla Testamentet meddelar Gud människorna syftet med skapelsen: ”Låt oss göra människor till vår avbild.…” Mos 1:26. Jesu mission var att med sitt exempel visa den fullkomliga människans sätt att vara, målet med skapelsen och utvecklingen. Hans ord och levnadssätt blev bevarat i Bibeln för eftervärlden.

Kristus vände den humana sidan mot sina förföljare och bad för dem, plågad på korset, med orden: ”Fader förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.” Luk 23:34. Så handlar en färdig människa i den allkärleksfulle Gudens avbild.

Detta levnadssätt är det enda som kan föra mänskligheten ut ur mörkret, ut ur krigen och lidandets zon (symboliserat med molnen) som undanträngs av kärleksljuset från Gud (den lysande triangeln) genom världsåterlösningen (den strålande stjärnan utanför). Detta sker gradvis, genom utveckling, genom det ena jordelivet efter det andra (de mindre cirkelbågarna).

Det är inte bara det onda vi gör som vänder tillbaka till oss själva. Vi ser att de små orange bågarna till höger övergår i alltmer gul färg. De rektangulära gula och orange fälten symboliserar de enskilda jordeliven som avbryts av uppehåll i de andliga världarna (de ljusgula fälten).

Humaniseringsprocessen fortskrider hela tiden baserat på lidandeserfarenheterna. Då vår känslighet och empatiska förmåga med lagbunden nödvändighet hela tiden utvecklas kan vi redan nu börja se, att vi är på väg bort från djurriket fram mot ett riktigt människorike.

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.

Mörkret symbol 19

symbol 19b

Genom invigningens mörker - Helvete eller ragnarök
– Symbol 19

”Öga för öga, tand för tand”

Symbolen förklarar att den grundläggande orsaken till allt lidande, smärta och olycka i livet är okunnighet.

Den vita triangel symboliserar en levande individs eviga ”jag” bakom organismen. Raden med orange och gula figurer nederst på symbolen visar olika jordeliv som är förbundna med varandra genom reinkarnation, avbrutet av perioder i de andliga världarna (ljusgult).

På symbolen äger mötet med lidandekarma rum, visat med den stora orange bågen från vänster, och svärdet som genomtränger hjärtat (den fysiska organismen).

Svärdet (riktat uppåt) symboliserar att individen nu reagerar på samma hämnande sätt. Hämnaren vet alltså inte, att vederbörande med denna handling skapar sitt eget framtida öde. Den mentala förbindelsen med världsalltets grundton, allkärleken (strålglorian bakom skelettet), är avbruten.

Eldhavet symboliserar krig, revolutioner, strejker, lockouter, politiska och religiösa strider, fattigdom, sjukdom och nöd. Vulkanen symboliserar naturkatastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, cykloner och symboliserar på så vis även hur det kan vara i vår egen fysiska organism som en följd av vårt bristande ansvarstagande. I vår organism lever oräkneliga levande mikroindivider vars lycka och sundhet är beroende av våra vanor.

Lidandekarman är inte ett straff från Gud och det onda kan inte besegras med moselagens påbud: “Öga för öga, tand för tand.” Mörker och lidande är en invigningprocess som med tiden gör oss mottagliga för ett högre kärleksmedvetande.

Först efter otaliga nederlag inför fiendens övermakt börjar sanningen bakom Jesu ord, om att ”älska edra fiender och välsigna dem som förbannar eder, gör dem gott som hatar eder, och bed för dem som kränker och förföljer eder”, långsamt att gry.

Det är i mörkret längtan efter ljuset föds. Bibeln har förutsagt en tid av ”jämmer, fruktan, krigslarm och rykten om krig”. Matt 24, Mark 13, Luk 21 och Joh 14-16. Dessa besvärliga tider kallas också för “de yttersta tiderna”. Under denna epok, är det sagt att Kristi kärleksbudskap, skulle förklaras ytterligare: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.” Joh 14:26.

Det som skulle komma är således en andligtvetenskaplig förklaring på Jesu kärlekslära. Inte en person som kommer på den fysiska himlens skyar. En person kan inte komma som “en ljungeld från öster till väster” som det sägs i Bibeln. Kristusmedvetande kommer alltså i tankevärldens skyar. Tredje Testamentet är denna Hjälpare.

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.
 

Årtusendets händelse


En enastående händelse har inträffat i vår tid! Bibelns två testamenten - det Gamla och det Nya - har utvidgats med ett tredje. Kristendomens kärleksbudskap har med detta Tredje Testamente fått den verklighetsförankring som hittills saknats. Svaren på de eviga frågorna - lösningen på livets gåta, odödligheten och Guds existens - förklaras här logiskt och vetenskapligt. Guds vägar är inte längre outrannsakliga!

Om Tredje testamentet


Tredje testamentet innehåller inga teorier. Allt är upplevt. Självupplevt. För läsarna blir det ofta endast teorier. Många! Det tar tid innan teorierna smälts och blivit självupplevda. Hur lång tid? En dag? Några veckor? Några århundraden. Fem jordeliv? Vem vet?

Kristi återkomst

Förklarat av Martinus

»Då det efterhand skall framträda många falska profeter, av vilka en del till och med kommer att utge sig för att vara Jesus Kristus, har frågan om hur man skall kunna känna igen dessa uppstått och blivit aktuell. Jag har därför känt mig manad att här hänvisa till Kristi egna uttalanden om den händelse som betecknas som ”Kristi återkomst”. Kristus har själv mycket allvarligt varnat för dessa falska profeter och falska kristusväsen, liksom han i symbolisk form med bestämdhet förklarat för dem som har öron att höra med och ögon att se med, hur denna så kallade ”återkomst” skall bli.

Pin it