Stycke 719 - 730 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 719 - 730 Svar:
 1. Naturen vet ingenting om att skapa kaos, här är allt planmässighet och hårfin logik. Kaos är den kåpa som varje ting är iklätt vid sitt första möte med en sinnesförmåga. När vi uppfattar något som kaos vill det därmed säga, att nännda något bara befinner sig i vårt sinnesområaes förgård eller yttersta periferi. Det är ännu inneslutet i avlägsenhetens dimdis.
 2. Nej. Detta krigskaos är inte utfört av dess upphov med det för ögo­nen att det inte skulle tjäna ett ändamål, tvärtom, det ska just tjäna det ändamålet att binda eller oskadliggöra notståndaren. Men så är det ju inte kaos!
 3. De otillfredsställda önskningar, förhoppningar eller begär, som ett väsen representerar vid organismens undergång, är inte något kaos, utan framträder däremot i allra högsta grad som en tilltagande ut­lösning av en växande logik eller ändamålsenlig plan. Genom de otill­fredsställda förhoppningarna ses det tydligt att väsendet vid or­ganismens död inte ar färdigt.
 4. Den eviga delen av väsendet, X1 och X2, existerade före den nuva­rande fysiska organismen och kommer likaledes att existera efter dennas undergång. Detta eviga något måste alltså på en bestämd tid­punkt ha påbörjat skapelsen av sin nuvarande organism. Att denna skapelseprocess blev till i ett samspel med de två föräldrarna för­ hindrar inte väsendet från att utgöra det absolut överstbefallande eller översta viljeförande något i tillblivelsen av denna organism.
 5. Varje väsens fysiska organism blir utan mening, om den inte ses som ett brottstycke av den idé eller plan som samtliga levande väsens organismer gör till faktum.
 6. Förekomsten av en idé eller plan som för att bli fullbordad kräver inget mindre än ett evigt liv.
 7. Uppfyllelsen av julens budskaps "Fred på jorden".
 8. Om han inte levde i detta hopp skulle hans välbefinnande uteslutan­de kunna baseras i hoppet på de ting som skulle gå i motsatt rikt­ning mot utvecklingen. För att vara i kontakt härmed måste han önska mentalt mörker och åter mörker.
 9. Genom förekomsten av otillfredsställda begär vid den fysiska organisnens undergång framgår det, att dessa begär utgör led i ett kretslopp av så stort omfång att tillfredsställelsen av dessa krä­ver förekomsten av ett kretslopp av större dimensioner än organis­mens livstid.
 10. Utvecklingsstegen är en synliggörelse av att jaget skapar organism efter organism mer och mer fullkomlig, mer och mer tjänlig för ett tilltagande högre och högre intellektuellt medvetande. Utvecklingsstegen skulle vara en total omöjlighet, om det inte var något i eller bakom organismerna, som överlevde denna och kunde önska och begära denna tilltagning i fullkomlighet, som utvecklingsstegen represen­terar eller är en uppfyllelse av. Väsendenas önskningar stämmer så­ledes starkt överens med den tilltagande fullkomlighet som utveck­lingsstegen uttrycker.
 11. Stycke 730 ger en tillbakablick över styckena 705-729.