Introduktion till alla böcker i Tredje Testamentet

Tredje testamentet består av Martinus samtliga utgivna skrifter och symboler, som tillsammans utgör ett universellt försvar för allt och alla.

Livets Bog

 

Livets Bog


Livets Bog förklarar livets egen religion. Alla är här på förhand medlemmar, onda såväl som goda, troende såväl som icke troende, också djuren och växterna. I denna religion behövs därför inga upptagningsceremonier.

Alla har oumbärliga roller i det gigantiska skådespel som utspelas i naturen eller världsalltet. Då världsalltet här beskrivs som levande kan det jämföras med en bok - livets bok. Alla läser i denna - utan undantag. Livets Bog, önskar hjälpa oss att förstå “livets direkta tal” och här upptäcka vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Martinus önskade att hans huvudverk skulle behålla det danska namnet Livets Bog på alla språk. Du kan läsa Livets Bog här.

 

 

Innehåll, Livets Bog (Del I-VII):

Livets Bog
I förordet redogör Martinus för källan till sitt vetande samt den frihet och tolerans som möter läsaren från författarens sida. Därefter följer 6 kapitel som utgör inledning till det samlade verket. LB I innehåller följande kapitel:

1. Världssituationen
2. Den gudomliga skapelseprincipen
3. Den nya världsimpulsen
4. Ett internationellt världsrike under skapelse
5. Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen
6. Från djur till människa
7. Grundenergierna och tillvaroplanen
8. Utveckling
För att underlätta förståelsen av de kosmiska analyserna ingår 8 symboler.

Livets Bog II
Avsnittet Kosmisk kemi inleds. Denna del fokuserar på vår tankevärld, mentalitet eller själ. Vårt öde är uteslutande ett resultat av hur vi använder våra medvetandekrafter. För att kunna tänka och handla fullkomligt underlättar det att känna till tankelagarna. Med denna kunskap blir det lättare att skapa ett fullkomligt öde och en fullkomlig värld. Livets Bog II, innehåller följande kapitel:
9. Lagen för ämnenas reaktion
10. Jagets eviga kraftkällor
11. Tankeklimat
Symbolen Grundenergiernas kombinationer förklaras.

Livets Bog III
Avsnittet Kosmisk kemi fortsätter och avslutas. Kapitel 12, heter Livssubstanser. Det eviga livets grundprinciper blir här analyserade och katalogiserade. Symbolerna Kretsloppsprincipen och Livsmysteriets lösning förklaras.

Denna del avslutas med en jämförelse mellan talsystemets logiska uppbyggnad och världsalltets eviga grundstruktur.

Livets Bog IV
Avsnittet Det eviga livet inleds. Kapitel 13 behandlar ämnet Den levande varelsen. Gud uppenbaras i den levande varelsen och omvänt. Evighet och tid - en enhet.
Andliga världar. De invigda och de “döda”. Syftet med den fysiska världen. Bibeln och den andliga vetenskapen. Politik och religion. Kristendom och straffrätt. Demokrati, diktatur, kapitalism, kommunism och världens förenade stater. Judarnas historia och öde. Äktenskap
och allkärlek. Symbolen Livet och döden förklaras.

Livets Bog V
Kapitel 14. “Den högsta elden” eller sexualitet i alla dess olika yttringar. Nästakärlekens organiska struktur. Sexualitetens förvandling. Adam och Evas skapelse, en kosmisk förklaring. Tron på jungfrufödsel.
Parningssympati och allkärlek. Förälskelse, lidande och mörker. Föreningen av det manliga och kvinnliga i människans psyke. Skapandet av människan som Guds avbild. Från djur till människa. Olika sexuella stadier från A till K analyseras. I det fullkomliga människoriket tar man inte till äkta.

Livets Bog VI
Kapitel 15. Guds rike eller livets äventyr analyseras. Det inre psykiska templet symboliserat med judarnas tempel. Förgården, det heliga och det allra heligaste symboliserar stadier på väg mot invigning. Meditation, kosmiska glimtar, bönens princip, elektricitet och “tröskelns väktare”. Öppningen av det “allra heligaste” - upplevelsen av att vara ett med Gud. Gud talar till sin älskade son, Guds medvetande; “Den helige Ande”. Fadern och sonen, tiden och rummets skapare. Gud som fader och beskyddare av alla levande varelser.

Livets Bog VII
Avsnittet Det eviga livet avslutas. Kapitel 16 summerar den eviga världsbildens konsekvenser. Ämnet är Den kosmiska världsmoralen - den nya världskulturens fundament. Världsregeringens uppgift. Pengasystemets avskaffande. Upphörande med straff och tortyr. Kosmisk vetenskap och den materialistiska vetenskapens begränsning. Världsbilden summeras i 41 punkter. Ut ur mörkret. Alla blir fungerande celler i Guds medvetande.

Efterskrift: “Gudasonen ett med sin Fader”, ett tack till Gud, som var det första Martinus skrev efter sin invigning, sitt kosmiska elddop.


 

Den eviga världsbilden

Den eviga världsbildenVerket innehåller samtliga 100 kosmiska symboler med förklaringar. Åtskilliga är även förklarade i Livets Bog och några i tidskriften Kosmos. Här beskrivs vår inre värld, eviga strukturer, livslagar och de stora kosmiska sammanhangen. Symbolerna underlättar studiet och förståelsen. Då de kosmiska realiteterna inte är begränsade av tid och rum kan de endast beskrivas symboliskt.

 

 

 

 

Innehåll, Den eviga världsbilden (I-VI):

DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN, Del I-II. Del I: symbol 1-16, Del II: symbol 17-26
DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN, Del III-IV*: Del III: symbol 27-33 del IV*: symbol 34-44
DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN, Del V*: symbol 45-77
DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN, Del Vl*: symbol 78-100


Storkursen : den eviga världsbilden (komplett introduktionskurs)*
I 1955-1956 gennemförde Martinus 15 föreläsningarna. Denna bok är utgiven posthumt och baserad på bandinspelningar av dessa föredrag. Boken inkluderar förklaringar till 76 symboler och är lämplig för introduktion i den kosmiska världsbilden.

Logik (introduktionskurs)

- Kärlek och logik måste bli ett. Den materialistiska vetenskapen och livsmysteriet. En ologisk världsuppfattning. Bibeln innehåller evighetsfacit beskrivet för såväl den enfaldige som vise. Skapelseberättelsen - kosmiskt sett. Reinkarnation. Vägen ut ur djurriket, den fullkomliga människan ett med Gud. Guds upphöjda syn på världen. Allt är mycket gott. Boken är tänkt som en introduktion till världsbilden.

Tredje Testamentet – Den intellektualiserede kristendom (introduktion)*

- Redigerad utgåva av Martinus efterlämnade manuskript, som framhäver sammanhanget mellan Gamla, Nya och Tredje testamentet.


Bisättning

- En ny och viktig aspekt av kärleksbudet förklaras,
förhållandet till det levande mikrokosmos. Sömn, föda,
tankar, sundhet, livskraft, likbränning, blomsterplockning, vivisektion, droger, flockmedvetande, materialistisk och kosmisk vetenskap.


Artiklar 1930-1945
- Innehåller 45 utvalda föredrag och artiklar av Martinus i kronologisk följd från perioden 1929 - 1972. Tidens aktuella händelser speglas i evighetsljus.


Artiklar 1945-1972

- Innehåller 26 utvalda föredrag och artiklar av Martinus i kronologisk följd från perioden 1929 - 1972.

 

 * Baserat på Martinus efterlämnade manuskript

 

Andra böcker

 

Ytterligare böcker


Några av dessa är baserade på föredrag. Läsaren får intressanta inblickar i den invigdes syn på de stora livsfrågorna.

 

 

Böckerna är som följer:

Blad ur Guds bilderbok
- Guds tal genom sommarnattens förtrollande scener överfört till jordmänskligt språk. Likheten mellan dygnkretsloppet och jordelivskretsloppet - barndom, ungdom, mandom och ålderdom - och det kosmiska kretsloppet. Livet skildras som ett poetiskt och logiskt samtal mellan individen och naturen, dvs Gud.


Bönens mysterium
- Djurets ångestskrik i dödsögonblicket är bönens första stadium. Den själviska bönen. Den fullkomliga bönen. Andlig vetenskap och bön. Varje led i bönen “Fader vår” analyseras kosmiskt.


De levande varelsernas odödlighet - Den andliga vetenskapens nödvändighet

- Hur uppkom övertron att de levande varelserna kan dö? Återfödelse, odödlighet och rättfärdighet. 
Den andliga vetenskapens nödvändighet 
- En kosmisk analys av demokrati, kommunism, diktatur, religion och materialistisk vetenskap. Vad blir lösningen på “världens tillstånd”?


Den idealiska födan

- Analyserar födans betydelse för sundhet och ödesskapande. Den vegetariska födans fördelar på vårt nuvarande utvecklingssteg. Köttätandets negativa konsekvenser
för djuren såväl som för det levande mikrokosmos. Människans utveckling och födans förändring. Födans anpassning till olika utvecklingssteg analyseras, supplerat med två kosmiska symboler.


Genom dödens port

- Döden är inget att vara rädd för. När vi ”dör” har vi sommarlov i livets skola. När vi sover har vi rast. Enligt Tredje testamentet kommer uttrycket död att försvinna, eftersom vi är odödliga. När vi tillfälligt lämnar den fysiska världen föds vi i den andliga, för att efter välgörande vila åter födas i en ny kropp i den fysiska världen.


Julevangeliet

- Det eviga budskapet i Bibelns julevangelium. När skall löftet om “fred på jorden” infrias? Affärsliv, konst och vetenskap. Livskonst. Utvecklingen från djur till människa. Hankön och honkön. Den fullkomliga Kristusmänniskan.


Kosmiska glimtar - Lågintellektualitet och högintellektualitet - Det femte budet

- Med övervinnandet av de djuriska tankeklimaten infinner sig allt mer ödmjukheten i sinnet. I sådana ögonblick kan vi bli mottagliga för kosmiska glimtar, dvs ljusupplevelse som utvidgar medvetandet med självupplevd insikt om reinkarnationen, evigheten eller Gud.
Lågintellektualitet och högintellektualitet
- Om utvecklingen från instinktivt till kosmiskt medvetande.
Det femte budet

- Alla tio budorden är, kosmiskt sett, variationer av budet “du skall inte dräpa”. Detta bud är långt mer fundamentalt än vad vi vanligtvis föreställer oss.


Kosmiska lektioner, del 1 innehåller artiklarna
:
Genom världsalltets tomrum - Det psykiska templet - Orsaken till den jordiska människans öde - Livets ödesspel - Jaget och dess egen värld - Ödmjukhet - Kosmiska glimtar - Onaturlig trötthet - Hedendom och kristendom - Den helige Ande - Syndernas förlåtelse - Ordet - Vad är fiendskap? - I övertrons skugga - Mental kursändring - Hur motarbetar man sitt olyckliga öde? - Fysisk och andlig upplevelse - Livsaxelns lutning - Ljuset i mörkret.


Kosmiska lektioner, del 2 innehåller artiklarna:

Universums vintergator - Reinkarnationsprincipen - Världsreligion och världspolitik - Pilatus, Kristus och Barabbas - Varför skall man förlåta sin nästa? - En glimt från världsåterlösningen - Getsemane trädgård - Ut ur mörkret - Den stora födelsen - Primitiv och intellektuell Gudsdyrkan - ”Djurets avbild” och ”Guds avbild” - Bortom dödsfruktan - Döm inte - Vägen, sanningen och livet

Kosmiska lektioner, del 3 innehåller artiklarna:
Medvetandets skapelse - Tankar kring påsken - Julljusen - Djävulsmedvetande och Kristusmedvetande - Odödlighet - Guds skapelse av människan - Världssituationen och Guds avbild - Den längst levande avguden.

Kosmiska lektioner 4 innehåller artiklarna:
De levande väsendenas odödlighet - Den andliga vetenskapens nödvändighet - Primitivitet och övertro - Mellan två världsepoker - Blad ur Guds bilderbok - Pingstglans över livet.

Kosmiskt medvetande - Mental suveränitet

- Kosmiskt medvetande och “Helig Ande”. Instinkter är omvandlat kosmiskt medvetande från forna tider. Inveckling och utveckling. Vad är orsaken till “allas krig med alla?” Andlig minderårighet och mognad. Förmågan att älska alla är en utvecklingsfråga. Nästakärleken är i harmoni med Guds medvetande.
Mental suveränitet
- Beskriver även den kosmiska upplevelseförmågan. Invigningen ger förstahandsvetande om evigheten och oändligheten och Gud. Nästakärlekens välsignelser.


Kring min missions födelse

- Martinus redogör för de andliga upplevelser som förändrade hans liv och som gjorde det möjligt för honom att beskriva den eviga världsbilden som blivit formulerad
i hans samlade livsverk, Tredje testamentet. Han använde sextio år av sitt liv för att skriva detta.


Kulturens skapelse

- Världskulturernas utveckling genom primitivitetens, lågintellektualitetens och högintellektualitetens epoker. De två krigsfronterna. De “kristna” staterna blev världens mäktigaste krigsfolk. Analyser av värnpliktstvång. Det kamouflerade kriget: kampen om pengar och dess offer. Förhållandet mellan den fackliga rörelsen och arbetsgivaren. Den moderna tillbedjan av pengar - en guldkalvsreligion? När makten är rätt och omvänt. Materialistisk och andlig vetenskap. Efter “domedagen” uppstår en “ny himmel” och “ny jord”. Framtidens mänsklighet - en hjord och en herde.


Livets väg - Mentala fängelser - Den sekundära och
primära uppståndelsen
- Livets väg är evig och oändlig. Odödlighet, krig och mörker är led i ett evigt kretslopp. Den kosmiska vintern och sommaren. Livets äventyr. Mänsklighetens ljusa framtid.
Mentala fängelser
- Verkningarna av omogna livstolkningar. Mötet mellan människor med olika moralsyn. Analyser av den dömande, hämnande och frigörande livshållningen.
Den sekundära och den primära uppståndelsen
- Två aspekter på begreppet “materialisation”.


Meditation - På kärlekens altare - Mänskligheten ett med Gud
- Materialistisk och andligt tänkande, kosmiska glimtar samt en meditation som är ofarlig.
På kärlekens altare
- analyserar den nuvarande kulturens kriser, i denna förbindelse också de ekonomiska aspekterna, samt resultatet - en framtida världskultur.
Mänskligheten ett med Gud
- konsten att skilja mellan färdiga och ofärdiga skapelseprocesser. De levande varelserna odödliga natur. Domedagen är en kosmisk psykologiundervisning.


Mänskligheten och världsbilden

- Omfattande analyser av det eviga “jaget”, religion, politik och naturvetenskap och andlig vetenskap. Den kosmiska världsbilden summeras i 13 punkter.


Mänsklighetens öde
- Människans väg från trosreligion till vetande. Den vidare utvecklingen där religion och vetenskap förenas genom den andliga vetenskapen. Våra andliga kroppar, spiralzoner, fysisk, resp andlig förnimmelse, drömmar, “döden”, självmord och tillståndet strax efter “döden”. Världsregeringens gradvisa framväxt genom kriser och världskrig. Fredens kärleksfundament summerat i 12 punkter.


Påsk
- Kristi korsfästelse på Golgata för två tusen år sedan, innebar en dramatisk andlig vändpunkt i mänsklighetens utveckling och historia. Den djupare meningen med korsfästelsen förklaras. Händelserna runt om belyses. Korsfästelsens nödvändighet. Jesu mission var att visa hur vi i handling skall övervinna mörkrets krafter och bli ett med Gud.


Två slags kärlek
- Allkärlek är en mental inställning där man rent organiskt fått förmågan att älska sin nästa som sig själv oavsett kön. Den utvecklas genom lidandeerfarenheter liv, efter liv. Världsalltets grundton. De fördolda kosmiska sanningarna i Bibelns berättelser. Den sovande Adam, Evas skapelse och syndafallet. Kärleksförmågan leder till odödlighetsupplevelse och förståelse av att vi alla är ett med Gud.


Vad är sanning?
- En evigt aktuell fråga. Religion och vetenskap. Tro, forskning, sanning och självupplevelse. Falska profeter. Förklaring av profetian om Kristi återkomst. Begreppen “frälsning” och “förtappelse”. Vad är en kung?


Vägen till invigning - Kring mina kosmiska analyser
- Gåvokultur
- Ödmjukhet är att inse sina egna begränsningar. Sann rikedom. Andlig fåfänga.
Kring mina kosmiska analyser
- Vem behöver kosmiska analyser? Här analyseras mottagligheten
och behovet för kosmiska analyser.
Gåvokultur
- Beskriver den sanna gåvoinställningen hos givaren.


Vägen till paradiset

- Den så kallade “döden” leder oss in i en strålformig andlig värld, där allt lystrar tankens bud. Konsekvenserna av positiva resp negativa tankeklimat förklaras i förbindelse med övergången. Normal - resp onormal kontakt med de “döda”. Den andliga världen är primärt ljusets och lyckans hemort. Var och en kommer till sitt personliga paradis. Här styrks vårt livsmod och vår livslust under en viloperiod på utvecklingens långa väg genom de många Jordeliven. När vi nått slutmålet är vi permanent hemmahörande i Paradiset.


Världsfredens skapelse - Jaget och evigheten.
- Växter, djur och människor är övergående utvecklingssteg. Kärleksbudskapet och de humana religionerna. Varför upphör inte krigen? Religionernas avfolkning. Krigsgruppen, fredsgruppen och världsfredens organiska framväxt.
Jaget och evigheten
- Vårt jag är inte identiskt med vår organism. Att upptäcka jaget är att förstå vår eviga existens och dödens illusion.


Utgivare av Tredje Testamentet i Sverige: www.varldsbild.se
Världsbild förlag
c/o StjärnDistribution
Hästskovägen 12, 813 33 HOFORS
Telefon: 0290 – 76 76 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Utgivare av Det Tredie Testamente i Danmark:
Martinus Institut:
Mariendalsvej 94-96
DK-2000 Frederiksberg
Tel: 38 34 62 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Internetbokhandel alla språk: www.shop.martinus.dk


Version på engelska även: www.watkinsbooks.com

Watkins Books Ltd
19 Cecil Court
Charing Cross Road
London WC2N 4EZ
England

Tel: 44 (0) 207 836 2182
Fax: 0207 836 6700
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.