Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Följande korta förklaringar har inte skrivits av Martinus själv. De är baserade på analyserna i Tredje testamentet. De har använts för utställningar och erbjuder en snabb överblick över de kosmiska symbolerna. Den intresserade hänvisas till författarens egna originalförklaringar i Den Eviga Världsbilden I-IV.

 

 

  symbol_01s.jpg

Guds ande över vattnet
– Symbol 1

 

 

 

Världsalltet lever och tänker
Världsalltet är en evigt levande, allomfattande organism, som vi genom religionerna lärt känna under begreppet Gud. Denna organism besjälas liksom vår egen organism av medvetande.

  symbol_02s.jpg

Världsåterlösningsprincipen
– Symbol 2

 

Den andliga föräldraprincipen
Människors och högre utvecklade djurs avkommor blir normalt kärleksfullt omhändertagna och uppfostrade tills de kan klara sig på egen hand. Denna kärleksfulla omtanke gäller också andligt minderåriga och deras vägledning genom jordeliven från djur till färdig människa. Individer, som är före oss i utvecklingen, blir naturligt våra lärare, på såväl ont som gott, tills vi kan klara oss själva.

  symbol_03s.jpg

Intolerans
– Symbol 3

 

Alla krig och konflikters verkliga orsak
Intolerans stänger ute upplevelsen av Guds ljus och kärlek i medvetandet. Intolerans är orsaken till alla krig och konflikter.

   symbol_04s.jpg

Vägen mot ljuset
– Symbol 4

 

Det kosmiska medvetandets utvecklingshistoria
Symbolen visar det eviga livets väg. Alla levande varelser vandrar på denna väg, från lägre till högre tillvaroformer.

   symbol_05s.jpg

Kosmisk medvetslöshet
– Symbol 5

 

 

 

 

Om att inte känna sig själv
Medan ateisten inte räknar med någon Gud utan tror att livet är identiskt med den fysiska kroppen, så har den religiösa människan en förhoppning om en fortsatt tillvaro efter döden. Båda är lika troende. Det enda de säkert vet är att den fysiska kroppen är förgänglig. Vad man däremot inte vet, är att den fysiska organismen, kosmiskt sett, blott är ett redskap för det icke materiella, eviga jaget. Mentala tillstånd såsom ångest och depression är liksom ’självmordet’ uttryck för at individen har mist kontakten med sina andliga rötter. Hen känner varken sig själv, Gud eller den andliga verkligheten som hen lever mitt i.

 symbol_06s.jpg

Det levande väsendet I
– Symbol 6

 

 

 

 

Alla levande varelsers odödlighetsnatur
Guds och alla levande varelsers evighetsnatur beskrivs här som en treenig princip. Ett jag, X1 som visas med det översta vita fältet. Därunder ser vi övermedvetande med jagets skapar- och upplevelseförmåga, X2 samt i det nedersta fältet den skapade kroppen och redskapet för jagets skapelse och upplevelse i den andliga och den fysiska världen, X3. Alla levande varelser har en evig del. Vi är alla odödliga.

   symbol_07s.jpg

Livsenhetsprincipen – den första glimten av Guds existens
– Symbol 7

 

 

 

”I min Faders hus finns det många boningar”
Det synliga världsalltet är Guds fysiska organism - symboliserat med det ljusgrå fältet i den stora cirkeln. I världsalltets ”tomrum” finns Guds oändliga jag och medvetande, markerat med den vita cirkeln och den treeniga principen i mitten.

I Guds allomfattande fysiska organism är livet organiserat som liv inuti liv i det oändliga. Liksom vår organism är uppbyggd av mindre levande varelsers organismer, exempelvis organ, celler, molekyler, atomer osv befinner vi oss med vår organism inuti större organismer, som jordklotet, solsystemet och Vintergatan.

Även jorden, den livgivande solen och Vintergatan är levande varelser, liksom vi. Alltså, som i det lilla, så ock i det stora.

  symbol_08_09_10s.jpg

Den treeniga principen
– Symbol 8, 9 och 10

Guds eviga och oändliga treenighetsnatur
Dessa tre symboler åskådliggör samma tre eviga principer som beskrevs i symbol nr 6 vilka här betecknades som X1, X2 och X3. De betingar att alla levande varelser är odödliga och ett med evigheten och oändligheten.

Här visas de tre eviga principerna åtskilda. I verkligheten existerar de som en odelbar enhet, en treenighet. Det är enbart i teorin de kan åtskiljas.

Då världsalltet eller Gud enligt Tredje testamentet också är levande har det samma grundanalys som vilken som helst levande varelse. När vi känner oss själva känner vi därför samtidigt också Guds existens.

  symbol_11s.jpg

Den eviga världsbilden, det levande väsendet II, den eviga Gudomen och de eviga Gudasönerna
– Symbol 11

 

 

 

Gud och Gudason är ett
Denna symbol knyter samman principerna från symbol 8, 9 och 10. Här framträder de som en odelbar enhet.

Föregående tre symboler är lagda ovanpå varandra. Världsalltet är levande och identiskt med Gud. Gud och de levande varelserna – Gudasönerna – befinner sig i evig dialog genom sex olika tillvaroplan. Gudasönernas liv är organiserade som organismer inuti organismer, som vi såg på symbol 7.

  symbol_12s.jpg 

Grundenergiernas kombinationer
– Symbol 12

 

 

 

Det eviga medvetandets lagbundna förvandling
På symbolen ser vi hur världsalltets energier och individernas medvetandeenergier är olika blandade genom ett kosmiskt kretslopp.

Mellan de båda vågräta, grövre, svarta linjerna upptill och nertill är ett kretslopp markerat. Varje vågrät färgat avsnitt symboliserar ett tillvaroplan eller rike.

   symbol_13s.jpg

Den eviga världsplanen
– Symbol 13

 

 

 

Guds eviga skaparmetod och teknik
Här får vi en fördjupad och mer detaljerad förklaring av symbol 11. Vi ser åter det eviga kretsloppet. Vidare ser vi livsupplevelsens grundförutsättning, den evigt skiftande växlingen mellan ljus och mörker. Vi ser var i kretsloppet de olika kontrasterna kulminerar respektive är latenta. (Den yttersta ringen runt de olika rikena markerade med var sin färg och energiblandning).

Den eviga världsplanen med alla dess kontraster är Guds eviga skaparmetod. Den garanterar såväl Gud som de eviga Gudasönerna livets eviga upplevelse.

   symbol_14s.jpg

Det kosmiska spiralkretsloppet I
– Symbol 14

 

 

 

Den kosmiska resan genom evigheten och oändligheten
Det eviga livet, äger, enligt Tredje testamentet, rum som en oändlig vandring genom högre och högre kretslopp. Dessa kallas därför för spiralkretslopp.

   symbol_15s.jpg

Lagen för rörelse
– Symbol 15

 

Den raka linjen är en illusion
Den runda vita figuren upptill symboliserar klotformen, som är alla rörelsers kosmiska grundbalans.

  symbol_16s.jpg 

Evighetskroppen
– Symbol 16

 

 

 

”Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda”
Här ser vi att all energi eller rörelse – dvs skapelse – i världsalltet utgår från det eviga jaget, markerat med den vita triangeln, samt att alla rörelser också vänder tillbaka till jaget.

All rörelse har ett levande upphov. Symbolen visar ödeslagen, som säger, att vi själva är den första orsaken till vårt eget öde. Allt som utgår från vårt eviga jag vänder förr eller senare tillbaka till oss själva. Denna lagbundenhet styr all ödesskapelse.

   symbol_17s.jpg

Reinkarnation, kretslopp och årstider
– Symbol 17

 

De kosmiska årstiderna
”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike”. Så svarade Jesus Nikodemus, som var medlem av judarnas råd.

Jesus förundrade sig över att denne lärde man inte förstod vad han menade. Han utbrister: “Du skall vara lärare för Israel, och förstår inte det!”

Med vatten menade Jesus en ny fysisk organism. Han talade således om reinkarnation. Ande är detsamma som medvetande. Att födas på nytt av ande innebär att man inhämtar nya erfarenheter. Erfarenheter förändrar medvetandet. Fattningsförmågan blir bättre. Det krävdes alltså fler livserfarenheter för att fullt ut förstå detta svar. Detta var det för Jesu samtid obegripliga svaret på Nikodemus fråga: “Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”

Vid ett annat tillfälle påpekade Jesus, att Johannes Döparen i ett tidigare liv var Elias, profeten från Gamla testamentet: ”Och om Ni vill ta emot det, han är Elias, som skulle komma.” Matt 11:14, se också Matt 11:9-15, Matt 17:13 Luk 1:1-25, och Mark 9:10-13.

  symbol_18s.jpg 

Det levande väsendets ödesbågar
– Symbol 18

 

Det eviga nuet
Då Petrus på långfredagen ville ingripa med svärd för att försvara Jesus avvärjde han hjälpen med orden: “Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.” Matt 26:52. Men inte dör väl alla som griper till svärd – med svärd – när livet ses från ett ettlivsperspektiv?

  symbol_19s.jpg

Genom invigningens mörker - Helvete eller ragnarök
– Symbol 19

 

 

 

 

”Öga för öga, tand för tand”
Bibeln har förutsagt en tid av ”jämmer, fruktan, krigslarm och rykten om krig”. Matt 24, Mark 13, Luk 21 och Joh 14-16. Dessa besvärliga tider kallas också för “de yttersta tiderna”.

Förutsägelserna passar väl på den epok vi lever i, med tidig början i förra seklet. Under denna epok, är det sagt att Kristi kärleksbudskap, skulle förklaras ytterligare: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.” Joh 14:26.

  symbol_20s.jpg 

Syndernas förlåtelse
– Symbol 20

 

”Gå, och synda icke härefter”
Om Jesus sägs det att han undervisade med makt och myndighet. Han gjorde under, tröstade och hjälpte olyckliga människor. Till människor som kände sig vara i onåd hos Gud sa han: “Dina synder är dig förlåtna”.

Symbolen visar, att det verkligen existerar syndernas förlåtelse. Men vi får en annan förklaring än den traditionella.

Tredje testamentet visar att vi utvecklar oss i enlighet med de eviga kärlekslagarna genom det ena jordelivet efter det andra. Vi befinner oss dock inte samtidigt på samma utvecklingsstadium, men vi kommer alla att bli fullkomliga. Utvecklingen garanteras av, att vi alltid får erfara konsekvenserna av det vi gör. Men om vi måste ta konsekvenserna av våra handlingar, var kommer då förlåtandet av synder in i bilden? Kan syndernas förlåtelse upphäva ödeslagen? Om så, hur skall vi då kunna utvecklas genom erfarenheter?

  symbol_21s.jpg 

Den eviga, organiska förbindelsen mellan Gud och Gudason I
– Symbol 21

 

Bönens mening och funktion
Principen att be börjar, kosmiskt sett, redan i djurriket. Djurets ångestskri i dödsögonblicket är ett skrik på hjälp. Det finns andliga hjälpare och därmed också mening bakom en sådan instinktiv automatfunktion. Det fanns också andliga hjälpare som hörde Jesu bön på korset ”Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.”

   symbol_22sA.jpg

Den materialistiska eller ofärdiga världsbilden
– Symbol 22A

 

 

Det livlösa världsalltet
När förmågan att tro degenererar och den kosmiska förnimmelsedimensionen ännu inte blivit färdigutvecklad, passerar den evige Gudasonen ett stadium av materialism. Den levande Guden har då för en tid förlorats ur sikte. Fokuseringen på det materiella, blir då helt dominerande. Livet kan då upplevas som blinda krafters slumpmässiga spel.

Men det hindrar inte att materialistiska människor kan vara utomordentligt humana och därmed i praktiken mer kristna i sitt handlingssätt än många troende. Gudsförhållandet handlar ytterst om vårt förhållande till nästan.

  symbol_23s.jpg 

Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik
– Symbol 23

 

 

 

 

Om att vända andra kinden till
I Gamla testamentet meddelar Gud människorna syftet med skapelsen:
”Låt oss göra människor till vår avbild.…” Mos 1:26.

Jesu mission var att med sitt exempel visa den fullkomliga människans sätt att vara, målet med skapelsen och utvecklingen. Hans ord och levnadssätt blev bevarat i Bibeln för eftervärlden. Han vände den humana sidan mot sina förföljare och bad för dem, plågad på korset, med orden: ”Fader förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.” Luk 23:34. Så handlar en färdig människa i den allkärleksfulle Gudens avbild.

   symbol_24s.jpg

Det ofullkomliga människoriket
– Symbol 24

 

Sfinxens rike
Världssituationen är ännu i hög grad präglad av djurets självbevarelsedrift, som när den uppträder i kollektiv skala, också yttrar sig som nationalism. Denna nedärvda tendens från djurriket genomsyrar mänskliga relationer på alla nivåer. I djurriket är makt lika med rätt. Strävar inte nationerna efter såväl militär som ekonomisk makt?

   symbol_25s.jpg

Mänsklighetens karma
– Symbol 25

 

Världen förvandlas till ett rike
Liksom vårt personliga öde är ett resultat av våra egna handlingars konsekvenser gentemot nästan, skapas nationernas öden också av deras egna handlingar i förhållande till vad de gör mot andra nationer. När nationerna skördar sina öden på ont och gott sker det som kollektiv karma.

  symbol_26s.jpg 

Det kommande fullkomliga människoriket
– Symbol 26

 

 

Världens förenade stater – ”En hjord och en herde”
Världens länder knyts allt tätare samman och blir därmed också alltmer beroende av varandra. Handel, ekonomi, råvaror, kommunikation, infrastrukturer och liknande har utvecklats och anpassats till globala dimensioner.

Utvecklingen i världen pekar således tydligt i riktning mot internationalism. Dilemmat bakom de stora händelserna i världen är: Nationernas intresse på världssamfundets bekostnad eller nationerna i helhetens tjänst? Fler och fler nationer inser att för att uppnå global fred, välstånd för alla jordens människor och politisk stabilitet, krävs det fungerande internationella lagar och överenskommelser. Detta gäller inte minst det omfattande missbruket av pengar som innebär, att man fullt lagligt kan berika sig på andra människors bekostnad.

   symbol_27s.jpg

Jordens kosmiska strålglans
– Symbol 27

 

 

 

Det eviga livets dagar och nätter
Efter natt följer dag. I det kosmiska dygnet, som omfattar eoner av tid, har rymdskeppet Jorden med sina passagerare just passerat kulminationen av mentalt mörker och kyla. Vi har t ex haft två världskrig under ett århundrade, och det tycks inte som det är nog med det.

   symbol_28s.jpg

Det eviga livet eller livsstegen
– Symbol 28

 

Evig livsförnyelse – ”se jag gör allting nytt”
Det eviga livet innebär en ständig förnyelse av livets upplevelse. Sett i detta perspektiv, är livet ett oändligt äventyr!

Upplevelse betingas av kontraster. För mycket hetta skapar längtan efter svalka. Hårt arbete kräver också vila, som när den gjort sin verkan, åter skapar lust till nya aktiviteter. Vi tröttnar även på vår älsklingsrätt om vi äter den varje dag.

Att det ena tillvaroplanet avlöses av ett nytt utan uppehåll har sin orsak i denna ständiga längtan efter nya upplevelser och dess kontrastverkningar. Symbolen visar den oändliga utvecklingsstegen i olika dimensioner.

   symbol_29s.jpg

Kosmiska utvecklingsbanor
– Symbol 29

 

Om arternas uppkomst
På symbol 28 såg vi de eviga Gudasönernas oändliga utvecklingsstege sedd från sidan. Här illustreras samma idé framifrån.

Det orange fältet symboliserar djurriket. Vägen genom detta rike har olika banor, markerat med olika tecken. Det finns således flera utvecklingsvägar genom samma rike. Här på jorden indelas de olika organismformerna i olika arter. Varje art är präglad av de skilda yttre fysiska, astronomiska, såväl som mikrokosmiska förhållanden, som de under sin utveckling upplevt. Några arter är mer besläktade. Andra mindre. De har uppehållit sig på olika planeter under sin kosmiska resa. Dessa kosmiska utvecklingsbanor är en viktig faktor bakom arternas uppkomst. De olika arterna till trots, är de alla på väg att fullkomliggöras till “människan som Guds avbild”.

   symbol_30s.jpg

Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelseförmåga
– Symbol 30

 

Förutsättningen för att “se Gud”
De levande varelsernas förnimmelseförmåga utgör tillsammans Guds förnimmelseförmåga. Mötet med nästan, dvs allt vi kommer i kontakt med, blir därmed ett möte med Gud. Genom denna växelverkan uppstår de olika tillvaroplanen.

  symbol_31s.jpg 

Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet
– Symbol 31

 

Den som har ögon han ser
Käglan till vänster symboliserar världsalltet, som sträcker sig oändligt genom mikro-, mellan- och makrokosmos.

Trappavsnittet till höger symboliserar eviga Gudasöner på olika utvecklingssteg. Den vita triangeln symboliserar en enskild Gudason. Den ljusa strålen, som utgår härifrån, symboliserar Gudasonens utvecklingsstadium och hans begränsade förnimmelseförmåga i förhållande till evigheten och oändligheten.

På detta utvecklingsstadium dominerar de fysiska sinnena helt. Bara det som kan registreras via de fysiska sinnena upplevs då som realistiskt. Resten, dvs det mesta, ligger i mörker. Ju högre utvecklade sinnen, desto mer fullkomligt kan individen uppleva. De högsta sinnena är av andlig natur.

   symbol_32s.jpg

De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning
– Symbol 32

 

 

Och Gud såg att allt var mycket gott...
Den orange cirkeln symboliserar den dräpande principens zon som jordmänniskorna alltjämt befinner sig i. Det är i denna medvetenhetssfär de olyckliga ödena äger rum. Här är vi okunniga om den kosmiska verkligheten bakom den fysiska världen. Här uppstår frågan varför?

Svaret på frågan kräver kunskap om det eviga livet.

   symbol_33s.jpg

De djuriska och mänskliga tankeklimaten
– Symbol 33

 

Medvetandets förvandling från djur till människa
Symbolen ger en överblick över psykets gradvisa utveckling och förvandling från djur till fullkomlig människa. Figurerna visar var i denna process de olika tankeklimaten börjar, slutar, kulminerar, avtar eller tilltar.

Som tidigare symboliserar den orange färgen djurriket, och gul, det fullkomliga människoriket. Till vänster ser vi en gul kil som sträcker sig ner i det orange fältet, vilket visar att de mänskliga tankeklimaten föds i djurriket som en konsekvens av lidandeerfarenheterna.

När vi läser från höger ser vi en violett stege. Den symboliserar reinkarnationsprincipen och de oräkneliga jordeliven på vägen genom djurriket. Därefter ser vi, till vänster, en lodrät gulgrön figur. Den gula färgen symboliserar den feminina, och den gröna den maskulina principen. Vi ser att förhållandet mellan dessa två principer ändras under utvecklingens gång uppåt. Denna förändring ligger till grund för det kosmiska medvetandets födelse.

  symbol_34s.jpg 

Parningsakten eller Guds ande i mörkret
– Symbol 34

 

 

 

 

”Hur kan en gammal man åter komma in i...”
Guds ande genomströmmar alla levande organismer såväl omedvetet som medvetet. Omedvetet via könsorganen och medvetet som upplevelsen av föreningen med Gud. Denna livgivande och livslustbefordrande organiska kraft beskrivs i Tredje testamentet som den högsta elden. Kraften regleras så att inom varje spiralkretslopp finns det ett ljus- och ett mörkerområde. Djurriket utgör den mörkaste zonen. Här kan Guds lysande ande endast upplevas glimtvis i parningsakten via könsorganen.

   symbol_35s.jpg

Polprincipens kosmiska kretslopp
– Symbol 35

 

Det eviga livsäventyrets magiska trollspö
Liksom vår fysiska organism, hör också vårt medvetande till det skapade området, X3. Allt som är skapat förvandlas och förnyas evigt. Urkraften bakom förnyelsen av livets eviga upplevelse är könsförvandlingen. Se symbol 33.

På symbolen ser vi två långa vågräta gula och gröna fält. Dessa symboliserar den feminina (gul) och den maskulina principen (grön). I alla levande varelser finns båda dessa poler. Under passagen genom spiralkretsloppets djurrike stagnerar den ena. De levande individerna framträder därför här som antingen han- eller honvarelser.

De översta två fälten symboliserar en hankönsindivid i spiralkretsloppets djurrike. Den feminina polen är latent. I fälten under är det den maskulina polen (grön), som är latent och det är således tal om en honkönsindivid.

   symbol_36s.jpg

Det eviga livets struktur
– Symbol 36

 

Övergången från det ena riket till det andra
Inom två lodräta linjer ser vi spiralkretsloppets sex riken markerade med en trappa. I fälten ovanför, markeras den dominerande medvetandeenergin i respektive rike med olika färger: Rött för växtriket (instinkt), orange för djurriket (tyngd), gult för det riktiga människoriket (känsla), grönt för visdomsriket (intelligens), blått för den gudomliga världen (intuition) samt indigo för salighetsriket (minne).

   symbol_37s.jpg

Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen
– Symbol 37

 

 

 

Mayas slöja
Med utvecklingen får de eviga Gudasönerna mer och mer insikt om verkligheten och sanningen. Förklaringarna om livets sanningar anpassas till de olika utvecklingsstegen så att de hela tiden är i kontakt med fattningsförmågan. De får varken verka för naiva eller för fantastiska i förhållande till mottagarens erfarenheter.

   symbol_38s.jpg

Människan och animalisk och vegetabilisk föda
– Symbol 38

 

"Detta skolen I hava till föda"...
”Se jag ger eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda." Så förkunnas i Bibeln, 1:a Mos 1:29. Denna uppmaning har fått ringa efterlevnad. För de flesta är det en tradition att äta animalisk föda. För rovdjuren är det helt naturligt, men inte längre för kulturmänniskan, kosmiskt sett, som har lämnat djurets mest primitiva och robusta utvecklingssteg bakom sig. För hennas förfinade organism blir rovdjursfödan en överbelastning som på sikt leder till sjukdomar.

   symbol_39s.jpg

Jordmänsklighetens medvetandekategorier
– Symbol 39

 

Den goda jorden
På symbolen är mänsklighetens medvetande indelat i två huvudgrupper. De som kan inspireras av den nya världsimpulsen, med dess kosmiska analyser, illustrerat med den översta stjärnan, samt de som fortfarande stimuleras av den gamla världsimpulsen, markerat med den nedersta stjärnan. Det vita fältet symboliserar Guds medvetande eller ande.

  symbol_40s.jpg 

Korsets tecken
– Symbol 40

 

 

 

Kunskap från ovan och nedan
Världsalltet kan betraktas från två fundamentalt olika synvinklar. Från nedan och från ovan.

Den naturvetenskapliga utgångspunkten beskriver världen sett från nedan, alltså ytterst genom de fysiska sinnena. Den andligtvetenskapliga betraktar världen från ovan, utifrån det icke-skapade jagets, eviga och oändliga utsiktspunkt. Denna iakttagelsemetod symboliseras med korsets lodräta linje. Den fysiska vetenskapens kunskapsområde symboliseras med den vågräta linjen. Båda kunskapsformerna är lika nödvändiga, men för olika syften när det gäller förverkligandet av det kommande fullkomliga människoriket.

   symbol_41s.jpg

Stjärnsymbolen
– Symbol 41

 

 

 

 

Allkärlekens symbol
Symbolen uttrycker Guds organism och medvetande dvs världsalltet i sin helhet.

Triangeln förklarar världsalltets grundanalys som en treenig princip: jaget, skaparförmågan och organismen, med beteckningarna X1, X2 och X3.

   symbol_42s.jpg

Flaggans struktur
– Symbol 42

 

Freden
Flaggan symboliserar världsalltet. Den är den helige Andes symbol. Den är avsedd att vaja i en atmosfär av förlåtelse, tolerans och kärlek.

  symbol_43s.jpg 

Symbol över Livets Bog
– Symbol 43

 

"Han skall förhärliga mig"
Det belysta området visar hur mycket av det samlade verket som var färdigt 1932, när Livets Bog 1 först publicerades. Det skulle komma ytterligare 6 delar...

Verket är indelat i fem avsnitt, förord, inledning huvudavsnitt och efterskrift. Triangeln till vänster, som är placerad i förordet, symboliserar författarens kosmiska invigning. Det förklaras här att allt han skriver bygger på självupplevda fakta.