Stycke 346 - 357 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet. Jagets eviga kraftkällor
Stycke 346 - 357 Svar:
 1. På grund av sin okunnighet blir jordmänniskan kemikaliernas slav i stället för dess herre. Genom studiet av kosmisk kemi fås den kunskap som krävs för att skapa ett fullkomligt liv eller ett lyckligt öde.
 2. Livets upplevelse betingas av kontrastförhållandet mellan kunskap och okunnighet.
 3. Det skapta blir till  av sig självt, det skapta saknar mening och mål, andra får skörda det man själv sått, och omvänt.
 4. a) Skapelse ar något varigenom jaget uttrycker eller manifesterar sig.
  b) Materien eller grundenergierna utgör en huvudbetingelse för jagets uppenbarande av sig självt eller dess framträdande for andra levande väsen.
 5. En medvetenhetsegenskap är en funktion, en funktion är det samma som rörelse, och rörelse kan inte existera utan att vara identisk med uppenbarandet av energi.
 6. a) Växtriket utgör utvecklingsspiralens mest elementära zon. Genom instinkten tillägnar sig växtväsendet en begynnande dagsmedvetenhetsfunktion på det fysiska planet i form av aning.
  b) Den är den första i det avsnitt av spiralen där utveckling börjar.
  c) Växtens automatiska aningsförmåga har uppstått genom den påverkan som årtusendens briser och stormar, regn och solsken, brutalitet och lemlästning har utsatt den för.
 7. Tyngdenergins huvudnatur är en slags förbränning. I sin största koncentration är den detsamma som eld. I medvetandet ger den väsendet en explosionsartad förstärkning av dess kraftutveckling. I det dagliga livet förnimmes den som hetsighet.
 8. För att en dräpande eller explosiv manifestation skall kunna äga rum måste känslan vara närvarande. Känsloenergin är identisk med världsalltets köld. Dess grundnatur är att frysa, förtäta, kristallisera eller materialisera. Överallt där känsloenergin får övertaget uppstår ro och stillhet.
 9. Att väsendet med hjälp av känsloenergin skaffat sig den stillhet och ro som öppnar dess sinne för bruket av dessa energier.
 10. Instinkt, tyngd och känsla.
 11. Intelligensenergin är en kraft varigenom jaget kan leda sin sammansättning av materia eller skapelsen av sin manifestation. Denna energi är förutsättningen för all ändamålsenlighet, planmässighet och viljemässig skapelse.
 12. a) Intuitionen visar sig som ett inträngande i medvetandet av färdiga idéer, färdigt idématerial eller vetande
  b) Intuitionen blir för denne en enda stor tillgång till högre världars zoner och sfärer, en resa utan gräns fram och tillbaka i universums omätliga tid och rum, en upplevelse av livets högsta mysterium, en fullkomlig upplevelse av universums fundament; Guds medvetande eller den evige Fadern. Intuitionen är en högre form av upplevelse, som skiljer sig från den vanliga (fysiska) genom att den så att säga är av inre natur.
 13. Med hjälp av minnesenergin kan jaget skapa mentala kopior av sina fysiska upplevelser. Genom att dessa kopior fasthålles och förenas med ständigt nya upplevelser, uppstår den realitet som vi benämner som en inre värld. Med hjälp av minnet uppstår föreställningen om förtid, framtid, och nutid.
 14. Moderenergin bildar material för allt som är av evighetsnatur hos jaget, dvs allt det som skall överföras som förmågor, anlag eller talanger från det ena livet till det andra. I kraft av moderenergin regleras de sex grundenergiernas kretslopp och inbördes styrkeförhållande till varandra.