Stycke 363 - 378 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet. Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9. Grundenergiernas Kombination
Stycke 363 - 378 Svar:
 1. Visdomsriket är intellektualitetens hemort och kulminationszon. Individen är här helt frigjort från materien och dess manifestationskroppar hålles samman endast genom medveten tankekoncentration.
 2. Liksom växten inte kan förstå djurets liv och djuret inte jordmänniskans, så kan jordmänniskan heller inte förstå den upphöjda och från materien frigjorda tillvaron i visdomsriket.
 3. Eftersom väsendena i den andliga världen har fullkomlig makt över materien skulle det, om de inte hade en fullkomlig kärleksförmåga, inte finnas någon gräns för vilket lidande de kunde utsätta sina medväsen för.
 4. Medan man med intuitionen får tillgång till vetande i form av koncentrerade idéer som uttrycker dess huvudfacit, sker den lokala detaljeringen i dessa facits motivering, bevisföring eller uträkning med hjälp av intelligensen.
 5. Hon har ännu inte uppnått ett sådant utvecklingsstadium att energiernas harmoni i medvetandet är permanent.
 6. Den gudomliga världen utgör själva kulminationen av Gudomens egen högsta mentala utveckling eller intelektuella uppenbarelser. Väsendena har här tillgång till ett fenomenalt vetande om livet, ett vetande som är baserat inte enbart på deras yttre intuitiva förmåga, utan också i mycket väsentlig grad, tack vare deras vidgade erinringsförmåga, på egna erfarenheter och upplevelser. De är alltså inte som i den djuriska världen iklädda fasta och för tankarna oupplösliga organismer, utan är endast iklädda ljusa gudomliga stämningar och känslor, idéer och föreställningar. Medvetenhetslivet i den gudomliga världen är en "yttre" företeelse.
 7. Medvetenhetslivet kan här endast indirekt, genom den tunga yttre fysiska världen, uppenbaras för medväsendena.
 8. Då väsendenas mest förtätade materier är deras egna tankar, och då deras organismer alltså i verkligheten endast består av viljemässigt upplösliga tankar, vars upplösning åter endast äger rum till fördel för andra tankars materialisation, blir väsendenas reinkarnation här endast omärkligt en evig förnyelse som omöjliggör den försvagning vilken den fysiska världen måste känna till under begreppet ålderdom.
 9. De underfysiska kropparna är instinkt-, intelligens-, intuitions-, och minneskroppen, och de har fått sitt namn efter den undarfysiska materia de ar skapade i.
 10. I den fysiska världen sker skapelse och upplevelse indirekt, i den gudomliga världen direkt. Föräldraprincipen är latent i den gudomliga världen.
 11. Där utvecklas tankeförmågan.
 12. Tack vare detta kan "död", "bedövning" och "svimning" bli en befrielse ifrån rent fysiska lidanden. Jaget kan tillfälligtvis dra tillbaka medvetandet från smärtområdet.
 13. Levande väsens begär eller vilja.
 14. Jordklotsväsendets automatiserade vilja.