Stycke 379 - 391 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet. Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9. Grundenergiernas Kombination
Stycke 379 - 391 Svar:
 1. Medvetandet har här blivit det utvändiga, blivit det synliga, bärande, fasta fundamentet.
 2. Reinkarnationsprincipen är latent och här förekommer inga fasta materier.
 3. Livets upplevelse består uteslutande i att skapa, vilket är det samma som att kombinera materia. Att kombinera materia är detsamma som att utveckla rörelse. För detta behövs kraft eller energi. Kraft är i sin högsta kosmiska analys en medvetenhetsegenskap, och en sådan kan endast existera knuten till ett jag. Jaget blir alltså den "fasta punkten" för all materia, för all skapelse och upplevelse.
 4. Varje beskrivning är en produkt av jaget, som därför måste existera före det skapade. Jaget befinner sig därför utanför tid och rum.
 5. Den helige ande karaktäriseras av Martinus som den allra högsta harmoniska kosmisk-kemiska sammansättningen av grundenergierna.
 6. Väsendena är här, till skillnad från de jordiska människorna, medvetna i sitt övermedvetande. Deras liv är i allra högsta grad baserat på vakna dagsmedvetenhetsfunktioner.
 7. För att komma in i den gudomliga världen måste man ha "bröllopsdräkten" på dvs vara totalt renad från egoism. Alla lägre tendenser är här omöjliga och alla väsen utan undantag, lyser med en absolut kärlekslåga, den är här tidens och rummets herre och materien formar sig efter tankens minsta bud. Se vidare stycket 385.
 8. Att resa i den himmelska världen förnims som en motsättning till att resa i den fysiska världen. Upplevelsen blir den att materierna, dvs världarna, väsendena, allt skapat, alla existerande ämnen kommer till jaget, icke jaget till materien, eftersom jaget här känner sig som den fasta punkten.
 9. Här i den gudomliga världen kan den jordiska människan endast vandra tillbaka till några få tidigare livs områden, medan det hemmahörande väsendet i denna höga sfär, kan vandra tillbaka till hundratals tidigare livs områden.
 10. I färgrika strålglorior uppenbarar här medväsendena de av dem upp­levda klotens och världarnas omätliga mångfald av ting och detaljer. Förut okända mineral-, växt- och djurforaer, människoorganismer och mentala skapelser i harmoni och fullkomlighet blir här levande Ijusdetaljer, färg- och tonfenomen materialiserade i väsendenas himmelska aura, allt efter vars och ens tankestyrka, vars och ens önskan att få smeka sin nästa.
 11. Detta hopp och denna längtan efter idealism är i sig själva den första oavvisliga motiveringen för den gudomliga världens(idealismens) existens, ty i motsatt fall skulle denna längtan efter och detta hopp om en högre idealism ha uppstått alldeles ändamålslöst, och något ändamålslöst existerar inte i naturens alster och skapelser.
 12. Efter kulminationen i den gudomliga världen utvecklas en mättnad av denna totalt obehagsfria upplevelse av livet. Denna mättnad resulterar i en längtan efter motsättningen dvs en lust att överträda zonens lagar och tillägna sig en annan tillvaroform.