Stycke 455 - 473 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 455 - 473 Svar:
 1. Medlidande förmågan baserar sig på minnesbilder från forntida upplevelser. Medlidandet är ett omedvetet återkallande i minnet av tidigare upplevda lidanden.
 2. Då väsendet fått förmågan att känna medlidande på livets alla fält blir medlidandeförmågan till allkärlek, varvid det kosmiska medvetandet ingår, i väsendets dagsmedvetande.
 3. Ånger uppstår när de begynnande humana eller mänskliga anlagen (på A-stadiet) kommer i konflikt med det djuriska vanemedvetandet på C-stadiet. "Det onda jag inte vill det gör jag och det goda jag vill det gör jag inte".
 4. Kosmiskt medvetande utgör den allra högsta kontakt som det levande väsendet kan nå med allt det övriga i tillvaron. Det kosmiska medvetandet är rättesnöret eller måttstocken för skapandet av all livsupplevelse. All avvikelse från denna medvetenhetsart är primitivitet och skapar ofullkomlighet, disharmoni, brutalitet, ödeläggelse eller undergång. Allt medvetande är kosmiskt medvetande på olika stadier.
 5. Se andra hälften av stycke 461.
 6. En energi kan av sig själv inte åstadkomma någon form av skapelse eller intellektualitet.
 7. Sådana egenskaper finner vi endast hos de realiteter vi kallar levande väsen. Energierna i sig själva utgör inte det högsta i livet eller tillvaron, utan det måste finnas "något" bakom varje form av synliggörelse eller skapelse. Det är detta "något" Martinus kallar XI eller jaget.
 8. Evighetskroppen eller X2. I denna summerar individen ihop allt vad han tillägnar sig av erfarenheter eller kunskaper, sina förmågor och anlag.
 9. Från evighetskroppen eller övermedvetandet utgår väsendets önskning- eller begärsenergier, dels i automatisk, dels i dagsmedveten viljeform. Detta sistnämnda gäller dock endast väsen med "kosmiskt medvetande". Dessa energier träffar samman med den yttre världens energier, varvid uppstår skapelse eller manifestation. De automatiska funktionerna utlöser sig i organskapelse, dvs skapandet av de sex manifestationskropparna: instinkt-, tyngd-, känsla-, intelligens-, intuition-, och erinneskroppen, som tillsammans bildar den del av jagets medvetande som vi kallar undermedvetendet.
 10. Reinkarnationen betyder i verkligheten endast ett organskifte. Med det kosmiska medvetandets inträde försvinner från individens medvetande all dödsfruktan eller rädsla för undergång. Individen blir i och med de nämnda organens utveckling medveten i sin egen orubbliga evighetstilvaro, ser sitt eget liv som absolut orubbligt, osårbart och okränkbart.
 11. Ett levande väsens evighetskropp.
 12. Den kosmiskt medvetne betraktar allt som kommer in under begreppet rörelse, energi eller kraft, allt som framträder i form av naturen, allt som framträder i form av de allmänt kända levande väsendenas frambragta föremål, som medvetanhetsutveckling eller tankemanifestation. Hela vår tillvaro äger rum i en allt dominerande andlig atmosfär eller livsyttring, vars högsta analys är humanitet och kärlek. Den vanliga jordiska människan kan ännu inte överblicka det rent fysiska. Hon ser bara det yttre fysiska hos sig själv och omgivningen och får därigenom endast en mycket bristfällig inblick i såväl sin egen som omgivningens absolutat natur. Hon betraktar alla krafter utanför sin egen och djurens värld som döda naturkrafter.
 13. Det kosmiska medvetandets kretslopp.