Stycke 474 - 492 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 474 - 492 Svar:
 1. De tankar som stimulerar uppfyllelsen av ens vanemässiga livslängtan.
 2. De mentala områden dar väsen med likartade inställningar till livet och omgivningarna omedvetet knyter sig samman till flockar, raser, arter, stammar etc. och där den enskilde individen kan växa och utvecklas.
 3. En flock levande väsen med gemensam dragning till en viss ide och där­för med en speciell art av energiutlösning gentemot omgivningen.
 4. Genom att de äger en särskild reaktionsförmåga som medverkar till förändringen eller omformningen av de krafter eller materier som omger dem.
 5. De utgör båda mellankosmisk materia, men skiljer sig genom att den religiösa sammanslutningen är baserad på A-vetande medan djurartens flockbildning beror på C-vetande.
 6. Det är ämnen på ett så långt kosmiskt avstånd ifrån oss, att vi inte ser lokaldetaljerna och följaktligen inte heller de levande väsendena eller bakom ämnena, t ex atomer, elektroner etc.
 7. Det är ämnen som ligger så nära centrum i jordmänniskans kosmiska horisont, att de lokala detaljerna får ett sådant perspektiviskt omfång att vi inte har fysiska möjligheter att överblicka dem, t ex klot, solsystem, galaxer etc.
 8. Därför att materia består av tre ting, nämligen en reaktionsförmåga ralltså en kraft eller en rörelseutlösning, en serie organismer som existerar som kraftcentra eller kraftfördelare samt ett upplevande och utlösande jag bakom var och en av dessa organismer - det levande väsendets treenighet.
 9. Eftersom alla materiearter är rörelse och rörelse är skapande, och skapande är medvetenhetsutveckling, och denna utveckling är manifestation av tanke, blir alla existerande materiearter till tankeklimat, till atmosfär.
 10. Då den "kosmiska kemin" bygger på materiernas identitet med en mental utveckling som just är Gudomens "språk", dvs en korrespondens mellan det levande väsendet och Gudomen i allt vad som sker i tillvaron, blir denna kemi identisk med en vetenskap som består av undervisning i nämnda "språk".
 11. Eftersom hon inte upplever det gudomliga "talet" som ett levande väsens språk, utan som blinda naturkrafters spel, som en individlös, stundom allt ödeläggande demonisk maktutveckling, som hon kämpar skräckslaget emot eller söker fly från.
 12. I lovprisandet av hämnden.