Stycke 669 - 682 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 669-682 Svar:
 1. Med förståelsen av symbol nr: 11 kommer forskaren aldrig mer att kunna vara samma individ som före förståelsen. Med förståelsen blir man Gudomens discipel i humanitets- eller kärleksvetenskap.
 2. Invigning är detsamma som upplysning, och denna invigning eller upplysning förekommer inte i någon som helst fullkomligare form än i livets eget direkta tal.
 3. Därför att universum samtidigt är en manifestation av oändlighet och begränsning (en illusorisk begränsning).
 4. Oändligheten är den absoluta verkligheten, begränsningen är oändlighetens markering eller synliggörelse av dess egen osynliga existens.
 5. Naturvetenskapen är baserad, på fysisk förnimmelse. Det levande väsendets innersta väsenskärna är inte identisk med materia och kan därför inte observeras med de fysiska sinnena.
 6. Rörelse är utrtryck iför manifestation eller skapelse, som i sin tur uttrycker ändamålsenlighet, som är uttryck för tänkande och upplevande, vilja och kunnande, som i sin tur bara kan vara uttryck för förmågor hos ett något, som är tingens upphov eller rörelsernas regulator. Detta något är den djupaste orsaken till allt i hela det levande väsendets framträdande och existens.
 7. Jaget är en orsakslös orsak. Denna orsak utgör vårt eget själv, och vi uttrycker den med "jagbeteckningen". Det är beroende på detta jag som vi framträder som "ett levande väsen".
 8. Det är kontrastlöst.
 9. Likheten består i att bägge uppfattar naturen som levande och besjälad, olikheten i att naturmänniskan inställning är instinktivt betingad, medan den kosmiskt medvetnes syn är intuitivt betingad. I det första tillfället är det en fråga om en omedveten ointellektuell automatfunktion, i det sista det motsatta, nämligen en medveten intellektuell viljestyrd igenkännelseprocess. I det ena fallet ar det tro, i det andra vetande.
 10. Ett materialistiskt stadium som kännetecknas av att intelligens är den viljeförande faktorn på bekostnad av instinkt, i förbindelse med ett otillräckligt utvecklat känsloliv och den därav uteblivna förbindelsen med intuitionen.
 11. Genom instinkten, som är en föregående spirals kosmiska medvetande omsatt till automatfunktion. Detta kosmiska medvetande har individen upplevt till fullkomlig mättnad, därför finns det inget begär efter att hålla detta tankeklimat vid liv, varefter det långsamt dör. Begäret är nu koncentrerat på materien.
 12. Tro, som utgör resterna av det förlorade paradiset, eller vägen ut ur detta. Icke tro, som utgör den totala utestängnxngen från paradiset (dvs. kosmiskt medvetande) eller detta att äta tillsammans med svinen. Till sist vetande, som är den förlorade sonens möte eller samvaro med gudomen.
 13. Det ondas problem.    
 14. Den dräpande principen eller det ondas problem. Solen uttrycker själva livet. De tre solarna makro-, mellan- och mikrokosmos. Den tolvtaggade stjärnan symboliserar livsmysteriets lösning.
 15. Att vara fri och obunden. Icke att försöka få bekräftad en i förväg existerande favoritteori, men däremot söka sanningen utan hänsyn till hur brutalt den må avslöja tidigare teorier som falska eller på annat sätt vara direkt till vår nackdel.
 16. Nr 1. Jag själv såväl som omgivningarna existerar som ett något.
  Nr 2. Detta något består av orsak och verkan.
  Nr 3. Denna orsaks- och verkanutlösning visar sig vara logisk.