Stycke 1123 - 1135 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1123 - 1135 Svar:
 1. Den jordiska föräldraprincipen kan endast representeras av två väsen och är av tillfällig natur, medan den gudomliga föräldraprincipen representeras av ett väsen i evighet.
 2. Deras organiska struktur, dvs polkonstellation, betingar att de endast kan begära och älska väsen av motsatt kön.
 3. Det skapas alltid en möjlighet för att få denna längtan tillfredställd.
 4. De framträder var för sig som den absoluta till fredställelsen av den motsatta artens begär, längtan och åtrå. De är skapade för att begära, beundra och glädja varandra och utgör således betingelsen för tillfredställandet av varandras högsta begär.
 5. Han jämför den med den rent materiella hungern eller törsten, dock är förälskelsen av mera mental eller medvetenhetsmässig art.
 6. Moderskärleken är endast en förlängning av moderns egen självbevarelsedrift, då den ju endast riktar sig till hennes egna barn. Moderskärleken är alltså inte heller kärlek i renkultur.
 7. Den innebär en kärlek eller sympati så genomträngande och vittomfamnande att den gör alla levande väsen till en enda familj och alla familjens medlemmar till bröder.
 8. Detta mörker betingas uteslutande av väsendets organiska struktur eller sexuella polinställning som i sin renkultur eller kulmination omöjliggör den absoluta kärleken.
 9. Den skiljer sig därigenom att den inte utlöser något som helst slag av favorisering. Vi bevittnar här en sympati eller kärleksutveckling som omfamnar allt. Den vanliga jordiska släktskapen är enbart en favorisering.
 10. Det eller de väsen som i bokstavlig mening befinner sig närmast en själv i det fysiska rummet, var man än må befinna sig. Dvs allt och alla som vi kommer i beröring med.
 11. Förutsättningen är en organisk struktur där väsendets två sexuella poler, den feminina och den maskulina, befinner sig i jämvikt.
 12. Han kallar dem halvväsen resp helväsen.
 13. Ett halvväsens manifestationer  koncentrerar sina sympatiyttringar på det motsatta könet, medan helväsendet utlöser sin sympati för nästan dvs alla levande väsen.