Stycke 1241 - 1260 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1241 - 1260 Svar:
  1. Den bestäms av individens mental- organiska struktur som enbart blivit till i kraft av de erfarenheter, vanor och böjelser som väsendet genom sin självbevarelsedrift eller yttre växelverkan mellan sig självt och naturen har upplevt och utvecklat. Dessa erfarenheter omskapade till förmågor och anlag, blir det absolut orubbliga fundamentet för detta väsens karaktär och livsuppfattning.
  2. En skriande okunnighet om det levande väsendets själsliga struktur, samt det nuvarande lag- och rättsväsendets uppblandning med hedendom eller dess avvikelse från verklig humanism och sann kristendom.
  3. Därför att endast en erfarenhetsprocess, dvs en gradvis förvandling av människan, kan åstadkomma den mentalitetsförändring som skall till för att en förändring av rättsbegreppet skall kunna äga rum.
  4. För dem som mentalt sett står utanför flocken, som vuxit ifrån gängse auktoriserade traditioner och börjat uppfatta renare ideal, vilka inför trycket från flocken hotar att kvävas om inte dessa högre ideal orubbligt kan förankras i verkligheten.
  5. Dessa pionjärer skall akta sig för att försöka omvända vänner och bekanta.
  6. De kan inte undgå att bli föremål för flockens trångsynthet och därav födda indignation, onda eller kärlekslösa kritik, hätskhet och förföljelse. Men genom deras oavhängighet av andra väsens trångsynthet banar de väg för flocken framåt och uppåt mot livets höjder.
  7. Överlägenhetens makt över underlägsenheten är endast en uppfyllelse av en naturlag. Överlägsenheten beror endast på besittningen av de gynnsammaste betingelserna. Utan dessa finns ingen makt. Överlägsenheten är således en självklarhet och därigenom blir varje segerherres hjältegloria av tvivelaktig natur.
  8. Det är väsen som är mer eller mindre nya inom det kultursamfund, som de nu genom reinkarnation fötts in i. Deras nuvarande jordeliv är det första, andra, tredje, fjärde eller femte inom det moderna kultursamhället. Den moral som dessa individer besjälas av utgjorde idealism på de utvecklingssteg och kultursamfund varifrån de kommer. De var denna morals främsta utövare.