symbol_43s.jpg 

Symbol över Livets Bog
– Symbol 43

 

"Han skall förhärliga mig"
Det belysta området visar hur mycket av det samlade verket som var färdigt 1932, när Livets Bog 1 först publicerades. Det skulle komma ytterligare 6 delar...

Verket är indelat i fem avsnitt, förord, inledning huvudavsnitt och efterskrift. Triangeln till vänster, som är placerad i förordet, symboliserar författarens kosmiska invigning. Det förklaras här att allt han skriver bygger på självupplevda fakta.

symbol 43b
Triangeln placerad sist i det sista avsnittet, symboliserar att den evige Gudasonen är ett med Gud. Det heter ju: "Gudasonen ett med Fadern". Efterskriften är en tack för det gyllene elddop Martinus upplevde, som beskrivs i inledningen, och som gav honom kosmiskt medvetande.

Noteras kan att denna efterskrift var det allra första han skrev efter invigningen.

Den röda tråden i verket är den evige Gudasonens förening och ett-blivande med Gud. Båda har samma kosmiska analys, nämligen evigheten och oändligheten.

Martinus mission var att uppenbara Gud för mänskligheten och att rättfärdiggöra Jesu mission.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.