Stycke 323-335 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet. Jagets eviga kraftkällor
Stycke 323 - 335 Svar:
 1. Mineralisk materia har ingen självförnyelseförmåga, vilket vegetabilisk-animalisk materia har.
 2. Den utformar sig planmässigt och visar sig därigenom vara ett resultat av intellektualitet.
 3. Ett av jaget utlöst begär eller önskan.
 4. a) Jaget utlöser ingen annan form av manifestation än tilldragning och frånstötning.
  b) Denna funktion upplevs som de allra första späda formerna av sympati och antipati.
 5. Ödeselementets uppgift är att utgöra ett säte för magasineringen av väsendets egenskaper, anlag eller talanger. Varje böjelse, varje karaktärsegenskap, varje dygd eller last har sitt rotfäste här i detta organ.
 6. En talangkärna är ett organ som har förmågan att stöta till eller ifrån sig de för en viss manifestationsart nödvändiga ämnena eller materierna. Talangkärnan har blivit till genom upprepning av vissa bestämda manifestationsarter. Ifrån att en funktion endast har kunnat utlösas genom en dagsmedveten, hjärnmässig viljeansträngning kan den till sist fungera av sig själv utanför individens dags­medvetna kontroll, och oavhängigt av om individen vill det eller ej.
 7. De kan inte ha sitt säte i den fysiska eller de andliga kropparna, eftersom dessa just är ett resultat av talangkärnorna, resultat av vanemedvetande. Talangkärnorna förvaras i ett organ som varken är av fysisk eller psykisk natur utan av högpsykisk natur. Detta organ utgör X2, eller den eviga skaparförmågan.
 8. Övermedvetandet består av X1 och X2, och är fundamentet för all skapelse och alla uttryck för det levande väsendets manifestation. Det existerar som en omedveten automatfunktion.
 9. Utveckling och inveckling. De kallas tillsammans en utvecklingsspiral.
 10. I kraft av övermedvetandet lever väsendet i en oavbruten tillvaro, ständigt förnyande sina kroppar eller manifestationsredskap. Övermedvetandet kallas också evighetskroppen. I denna kropp har det levande väsendet i frötillstånd gömt ned konsekvenserna av tidigare liv, dvs sädeskornen till dess framtida talangmässiga möjligheter.
 11. a) Moderenergin
  b) De sex övriga grundenergierna
  c) Dags- och nattmedvetande
 12. a) En kulminerar, en är latent, två tilltar och två avtar.
  b) De beror på ett missförhållande i grundenergiernas samarbete.
 13. Om instinktenergin mäter 20 enheter blir de andras styrka i förhållande härtill: tyngd 40, känsla 60, intelligens 80, intuition 120 och minne 100.
 14. Tyngdenergin är ledande, intuitionen latent, känsla och intelligens under utveckling, och instinkt och minne under inveckling.
 15. Tyngdenergin är explosiv eller dräpande. Den yttrar sig som krig, mord, lemlästande, hetsighets- och raserianfall, svartsjuka, melankoli, skymford, smädelser, baktaleri, irritation, vrede, grinighet, kverulans mm.