Stycke 336 - 345 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet. Jagets eviga kraftkällor
Stycke 336 - 345 Svar:
 1. Trötthet är resultatet av mikroskopiska sönderslitningar i själva nervmaterialet, en mängd rispor i nervernas kött. Trötthet är alltså mikroskopiska smärtförnimmelser.
 2. Under sömnen upphör tankefunktionen i den fysiska hjärnan och därmed också slitaget på hjärna och nerver. Dessa börjar då läkas.
 3. En dagsmedveten upplevelseform genom de fysiska sinnena och en i verkligheten lika "vaken" upplevelseform i ett andligt tillstånd, då de fysiska sinnena är satta ur funktion.
 4. Drömtillståndet avslöjar sig stundom som identisk med upplevelse av förutsägelse, fjärrskådande, vandring utanför den fysiska kroppen, förflyttning till fjärran orter och upplevelser av ting och händelser som väsendet inte haft den ringaste aning om i vaket tillstånd.
 5. Att minnas innebär att se eller skåda in i sitt eget samlade erfaren­hetsmaterial, vilket består av kopior i ickefysisk materia.
 6. Eftersom erinringsförmågan hos djur och människor är en av de andliga förmågor som är minst i bruk.
 7. Vid sömn och död överflyttas dagsmedvetandet från tyngdkroppen till känslokroppen. Vid sömn kan dagsmedvetandet åter införas i den fysiska kroppen, vilket ar omöjligt om döden inträtt.
 8. Dagsmedvetandet överflyttas då på ett onaturligt sätt ifrån känslokroppen till tyngdkroppen och då uppstår minnesförskjutningar, på så vis att minnen från upplevelser i nattmedvetandets "vakentillstånd" blandar sig med minnen från upplevelser i dagsmedvetandets "vakentillstånd". Det samlade intrycket blir ett kaosartat tillstånd av erinringar vilket är detsamma som det vi kallar drömmar.
 9. a) okunnighetens zon skulle inte kunna uppstå.
  b) de fysiska nerverna skulle bli för hårt belastade.
  c) individen skulle bli alltför upptagen av nattmedvetenhetsupplevelserna och gå omkring som en drömmare eller sömngångare.