Stycke 392 - 411 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitlet 10: Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 392-411 Svar:
 1. Väsendets intressesfär flyttar sig alltmer bort från det fasta nuet och söker sig med tilltagande styrka emot tidigare upplevda tider. Dess dagsmedvetande blir alltmer levande i dessa upplevelser, och väsendet är nu medborgare i spiralens siste rike, salighetsriket.
 2. Denna vändning innebär början på den utveckling som sedan för mot egoismens och den dräpande principens kulmination.
 3. För att få uppleva kontrasten till ljuset kommer väsendet att söka sig till minnen från spiralens lägsta zoner, dvs där det var som mest invecklat i fysisk materia.
 4. Utåt betjänar sig individen nu endast av instinktenergin och den begynnande tyngdenergin, som efterhand utlöser sig i de fysiska funktioner eller skapelseprocesser som tillsammans kommer att utgöra det som vi här i den jordiska världen kallar mineralriket. Då salighetsväsendets manifestationer i den yttre världen sker automatiskt, dvs utanför dagsmedvetandet, uppfattas de av den jordiska människan som livlösa.
 5. Därför att upplevelsen av den inre världen eller erinringarna ger en så hög behagsförnimrnelse att den måste betecknas som själva kulminationen av stilla glädje eller fröjd.
 6. Medan upplevelsen i den yttre världen består av helt nya och främmande ting, består den i salighetsriket endast av igenkännande av redan upplevda ting.
 7. Individen har genom hela spiralen fått tillfälle att med egna ögon se de verkliga konsekvenserna av livets obehagligheter och fått se att dessa konsekvenser i verkligheten till slut blev upplevelsen av de himmelska världarna.
 8. De dräpande materierna är den andliga världens oädla metaller, och är liksom de jordiska oädla  metallerna lättförgängliga och ohållbara. Den andliga världens ädla metaller dvs sympati eller kärlek till medväsendene är de som blir kvar.
 9. Se stycke 400 - 404.
 10. Till skillnad från den jordiska människan kan tanken på de himmelska världarna inte ge salighetsväsendet någon inspiration. Salighetsväsendet går mot "mörkret" medan jordmänniskan går mot "ljuset".
 11. För att den kontrast till arbetet eller energiutvecklingen i den yttre världen ska kunna uppstå, som gör detta eller denna till en njutning att uppleva.
 12. Dess växande längtan efter att praktisera nyskapelse.
 13. Eftersom salighetsväsendet fortfarande har en betydande intuition och intelligens kan det utnyttja de bearbetade erfarenheterna från den genomlevda spiralen i sin nyskapelse. Därför blir de nya manifestationerna endast i grundprincip av samma art som de föregående, men absolut inte i variation.
 14. 1) Mineralmaterien utformar sig logiskt och logik kan inte existera annat än som resultat av tanke.
  2) Manifestationerna i mineralriket sker automatiskt, automatism är ett resultat av inlärning och övning.