Stycke 412 - 424 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet. Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9. Grundenergiernas Kombination
Stycke 412 - 424 Svar:
 1. Personen kan se bokstäv/erna, orden och meningarna, sortera dem i grupper efter utseende osv., men inte förstå den bakomliggande tanken. På samma sätt förhåller det sig med den materiellt inriktade forskaren som analyserar materien utan att förstå livsyttringarna i mineralmateriens rörelse.
 2. Den befruktar talangkärnor ifrån väsendets forntida Zoner. De i talangkärnorna inkapslade mentala krafterna blir frigjorda och påbörjar en skapelse av kroppar och organismer, genom vilka jaget efterhand blir i stånd att förnimma i den fysiska världen.
 3. Når salighets-, instinkts- och tyngsenergi möter motstånd i känsloenergi uppstår en reaktion som framträder som "permanent explosion", dvs  en kedja av mikroskopiska explosioner. Denna kedja är - i form av det vi kallar eld - identisk med den allra första formen av synlig fysisk materia.
 4. Den logiska konsekvensen härav är att det är det skapade som skapar skaparen, det livlösa som skapar det levande, möblerna som skapar snickaren etc. Denna tillbedjan av döden i stället for livet, dyrkan av overkligheten i stället för verkligheten, har fört människan fram till kultursammanbrott.
 5. Den jordiska mänsklighetens okunnighet om den verklina världsbilden.
 6. Domedagen är den tidsperiod då människan skördar de lidanden som den felaktiga uppfattningen av världsbilden och livslagarna och de därmed förbundna felaktiga manifestationerna eller levnadsarterna för med sig.
 7. Elektriciteten är bron mellan salighetsriket och den fysiska världen och uppstår vid salighetsrikets möte med instinkt- och tyngdenergin.
 8. En ansamling av mentala krafter (elektricitet) som kan fortplanta sig genom fysiska krafter.
 9. I stjärnmoln (makrokosmisk säd) blir allt flera koncentrerade punkter synliga, vilka efter hand glider ut ur sitt nebulosatillstånd och förtätas till självständigt lysande system.
 10. Jordklotet är utt mera framskridet klot i sin spiral än vad solsystemet är i sin. Solsystemet tillhör en överliggande spiral och är alltså ett yngre väsen i denna spiral än  vadjordklotet är i sin.
 11. Solkraften befordrar all fysisk tillblivelse eller skapelse. Inga fysiska organismer, inget uppbyggande av kroppar skulle kunna förekomma utan en sols sken, dess ljus och värme.
 12. Det diskarnerade väsendet som är dagsmedvetet i salighetsriket, upplever vid sina erinringar (guldkopiorna)  extas, som framkallar en längtan tillbaka till den fysiska världen. Härvid befruktas talangkärnorna och energisvängning uppstår som skapar kontakt med instinkt- och tyngdenergin i den yttre omgivningen. Denna frambringas och anpassas av de redan fysiskt inkarnerade väsendena genom förälskelsesenergins kulmination i samlaget.
 13. Tyngdenergins närvaro i organismen i bunden form (av känsloenergin).