Stycke 424 - 441 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet. Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9. Grundenergiernas Kombination
Stycke 424 - 441 Svar:
 1. Frän befruktningen och fram till 30-årsåldern genomgår man i koncentrerad form alla genomgångna utvecklingsstadier ända från mineralriket fram till nuvarande utvecklingstrin. Repetitionerna av de tidigare liven blir kortare och kortare, allt eftersom dessa liv ligger längre och längre tillbaka i den nuvarande spiralens första riken eller den föregående spiralens sista rikes sista avsnitt.
 2. Som eld och explosioner på ett glödande och flammande solklot. Denna manifestation var automatiska kraftimpulser härrörande från väsendets talangkärnor från en tidigare spiral.
 3. Det krävs en kunskap som omfattar hela kretsloppet. Den nuvarande vetenskapen känner endast till en tredjedel av spiralen.
 4. Förutom ett sexuellt centrum uppstår ett intellektuellt centrum på det fysiska planet.
 5. Allt det sk onda.
 6. Varje form av beröring mellan tyngdenergin och de övriga energierna är detsamma som sexualism.
 7. Alla organismfunktioner, alla rörelser i universum är liktydiga med obalans mellan tyngd- och känsloenergin.
 8. Individen överför så småningom både sitt sexuella och sitt intellektuella centrum på "känslokroppen". Den är då hemmahörande i det riktiga människoriket.
 9. En analys är först matematisk när dess slutfacit blir identiskt med ett begynnelsefacit i ett nytt kretslopp.
 10. Ett facit som inte är ett resultat av förutgående tänkande, och således utgör en evig realitet.
 11. En relativ analys är - till skillnad från en kosmisk - en analys som inte uttrycker sitt förhållande till evigheten och därmed är timlig och förgänglig.
 12. Att man uppnatt ett så högt moraliskt stadium att man står i harmonisk kontakt med alla livets företeelser, så att det faktiskt inte finns något eller någon som man är motståndare till.