Stycke 493 - 507 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 493-507 Svar:
 1. Upplevelsen av ett ting är beroende av detta föremåls placering i  förnimmelseperspektivet, dvs det förhållande detta ting intar till sinnesorganen.
 2. Materia är detsamma som koncentrerat ljus.
 3. Den färg man upplever beror på det kosmiska avstånd ljuset har till jaget. Det som kosmiskt sett ligger fjärnast upplevs som rött, och det som ligger närmast som violett, och övriga färger däremellan.
 4. Nej, all förnimmelse är i princin detsamma som syn.
 5. Ett skapat föremål är förhållandet mellan jagets energiers grad och det upplevda tingets plats eller grad på ljusskalan.
 6. De grader av ljus som ligger ovanför jagets energiers grad på ska­lan förnimmes som "ljus" och de som ligger nedanför som "mörker".
 7. A-perspektivet är mörkerzonen, B-perspektivet är färgzonen och C-perspektivet är ljuszonen. Till A-perspektivet hör även det vi kallar sorg, melankoli och tungsinne, till B-perspektivet det vi är i stånd att analysera och göra till tro och vetande och till C-perspektivet allt som mer eller mindre kommer in under begreppet glädje och lycka.
 8. Den relativa analyserings- eller kunskapsmetoden. Man förstår inte att det man uppfattar som ljuset av andra kan upplevas som mörker.
 9. Väsendena befinner sig på olika utsiktspunkter och har därför olika upplevelse av livet. Deras växelverkan med omgivningen kommer därför likaledes att skilja sig ifrån varandra. Då det är denna växelverkan som är orsaken till det framtida ödet ser vi här orsaken till att detta öde utformar sig olika.
 10. Kosmisk kemi.
 11. Genom perspektivprincipen blir det kontrastlösa, oförnimbara XI tillgängligt för förnimmelse. Perspektivprincipen är de "färgade glasögon" genom vilka man ser Gudomen.
 12. Med hjälp av kosmisk kemi kan man skapa det perspektivförhållande genom vilket åsynen av Gudomen blir till absolut verklighet.
 13. Begreppet kosmisk kemi täcker hela jagets beröring med grundenergierna, hela dess samlade tanke- eller medvetenhetsfunktion, alltifrån dess opererande med den fysiska energin, vilken vi  vanligen kallar "kemi" och ända till den allra högsta mentala utveckling eller behärskning av energierna, alltså vad vi kallar kosmisk kemi.
 14. Deras läror utgör  anvisningar på levnadsarter som skall representera en högre moral, och moral är mer eller mindre medveten kosmisk kemi.