Stycke 508 - 528 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 508 - 528 Svar:
 1. I spiralens första zoner försiggår livsupplevelsen automatiskt och när individen börjar framträda som djur övergår denna till en alltmer dagsmedveten viljemässig upplevelse.    
 2. Genom årtusendenas påverkan från naturens sida uppstår den första svaga medvetenhetstendesen: förmågan att ana, vilket är detsamma som förmågan att urskilja kontraster.
 3. Växtens aningsförmåga blir efterhand så stark, att den kan sända ut sina rötter i riktning mot vattenådror i jorden och ställa in sin organism ovanför jorden mot ljuset eller solen.
 4. Växtväsendets behags- eller obehagsaningar blir, genom den ständiga verkan med naturen starkare och starkare för att slutligen bli till visshet dvs, medveten tanke. Härvid blir tilldragnings och frånstödningsprocessen underkastad tänkande och individen framträder då inte längre som växt utan som djur.
 5. Bakom varje tanke, varje medvetenhetsnyans finns det längtan eller uppfyllelse av längtan. Längtan utgör den medvetenhetsmässiga yttre detaljeringen och förnimmelsen av begäret. Begäret är sålunda all tilldragnings- och frånstötningskrafts och därmed allt medvetenhetslivs moder.
 6. Vilja ar jagets eget medvetna övertagande av makthavandet i dess eget medvetande eller regleringen av dess begär eller självbevarelsedrift. Från att ha varit automatfunktion blir denna nu efter hand hjärnmedvetet dirigerad eller ledd av väsendet.
 7. Dapsmedvetandet utgöres av det medvetet eller viljemässigt dirigerade området av medvetandet, medan nattmedvetandet utgöres av det omedvetna automatiskt dirigerade området därav.
 8. Dessa väsen har ett starkt begär efter att kulminera i kontrasten till "den gudomliga världens" livsmetoder eller levnadsarter och då denna kontrast endast kan upplevas genom en fullt utvecklad fysisk organism blir längtan eller begäret efter allt som kan främja denna organisms utveckling helt dominerande.
 9. Genom denna tankeart eller tankeprincip skapar väsendet sin fysiska manifestationsförmåga .Utan denna tankemetod skulle det aldrig någonsin kunna bli i stånd att lämna sin himmelska tillvaro, skulle aldrig kunna bli ett fysiskt väsen.
 10. Djurens lidanden sträcker sig endast i mycket ringa grad utanför de rent kroppsliga smärtorna, medan jordmänniskornas lidanden däremot icke blott kan vara rent kroppsliga, utan även och huvudsakligen själsliga och yttrar sig i stora mentala störningar.
 11. Då de ämnen som väsendet skall använda för uppbyggandet av sitt skydd till stor del redan ingår i andra jags eller väsens tilldragning och beskyddande energikombinationer behöver väsendet, för att bygga upp sitt eget skydd bryta ned de andra väsendenas tilldragningskraft.
 12. Tyngdenergin och känsloenergin.
 13. Explosion är den dynamiska kraft som ligger bakom varje rörelse och därmed bakom varje form av levande väsens manifestation och upplevelse av Iivet. Då denna rörelse hämmas av en motvikt, kallar vi det "bunden explosion".
 14. a) Makrokosmlsk tyngdkraft gör att föremål "faller" mot jorden. Denna kraft är ingenting mindre än "jordklotsjagets" vilja och dess härigenom manifesterade tilldragning mot de energier som dess fysiska kropp (jordklotet) består av.
  b) Mellankosmisk tyngdkraft är den kraft varmed vi övervinner makrokosmiskt tyngdkraft och således med vår vilja flyttar föremål och tilldrar oss de energier varmed vår fysiska kropp uppbyggs och upprätthållese.
  c) Mikrokosmisk tyngdkraft utgöres av ämnenas reaktionsförmåga och är sålunda viljeutlösning från mikrokosmiska väsen.