Stycke 529 - 544 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 529-544 Svar:

 

 1. Urbegäret är ett ospecificerat begär efter manifestationen i sin helhet. Det är det ständiga bindemedlet mellan jaget, dess övermedvetande och ödeselement. Det är urkraften i dess evighetskropp.
 2. Moderenergin gör jaget reaktionsdugligt gentemot de sex grundenergierna
 3. Det levande väsendets överkommando utgörs av jaget, urbegäret och ödeselementet.
 4. I ödeselementet sker ett möte mellan urbegäret och grundenerqierna, vilket resulterar i en  organisation av grundenergierna.
 5. Mötet mellan urbegäret och grundenergierna blir gradvis förstärkt och förminskat på så sätt att den rytmiska variationen av livsupplevelsen i form av spiralkretslopp uppstår.
 6. Det gudomliga något, I kraft av alla existerande kontraster upplever detta något sig självt.
 7. Den absoluta verkligheten är inte skapad vilket vill säga att den är evig, medan den relativa verkligheten däremot just är ett resultat, en verkan eller en produkt av den absoluta verkligheten.
 8. Något nr 1 (den absoluta verkligheten) skapar i kraft av något nr 2 en synlighet av sig själv. Denna synlighet är något nr 3. Detta tredje något är sålunda en syn av något som i sig självt är osynligt. Denna syn blir därför en illusion.
 9. Synen eller bilden kan inte förgå utan att en ny skapas. Medvetandet blir därför en oändlig rad av förbidefilerande bilder.
 10. Om man t, ex, har något som är 3 meter, så är begreppet 3 meter inte uttryck för tingets absoluta analys. De tre metrarna kan ju nämligen delas i två halvor, som i sin tur också kan delas osv i all oändlighet. Detta visar att oändligheten är närvarande i varje begränsning.
 11. Jaget blir inte synligt. Genom förnimmelseförmågan ser det endast en kopia av sig självt.
 12. Det illusoriska något är den bakgrund eller kontrast som krävs för att det absoluta något skall kunna upplevas eller dokumenteras.
 13. Den treeniga principen. De tre principerna X1 , X2, X3 sammansmältar till en enhet.
 14. De är ett resultat av förhållandet mellan X1 och X3.
 15. Skaparen har inget som helst annat material att skapa av än sitt eget väsen. Han måste därför, för att skapa absoluta realiteter, utplåna sitt eget absoluta väsen. Då detta inte är möjligt måste skapelsen bli illusorisk. Att den är illusorisk betyder inte att den är overklig, utan endast, att den inte är vad den ser ut att vara.
 16. Tinget är orsaken till upplevelsen. Synen av tinget är verkningen av tinget. Tinget kan mycket väl existera utan att bli sett eller upplevt medan synen omöjligt kan existera utan tinget.
 17. Tingets placering i förnimmelsesperspektivet. Alla för våra sinnen tillgängliga detaljer utgör endast en analys av dessas förhållande till vår egen utsiktspunkt eller platsen i vår horisonts centrum.
 18. Om inte något nr 2 och något nr 3 bestod av förgängliga ting och endast fick evighetsnatur i kraft av att deras detaljers förgänglighet blott kan äga rum som identisk med en motsvarande födelse af nya ting, skulle världsalltet vara utan medvetande, utan liv och rörelse.