Stycke 545 - 569 svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat
Stycke 545-569 Svar:
 1. Då alla upplevelser endast är verkliga i form av illusioner, kan det inte existera en absolut skaparförmåga. Att frambringa "något" som i sig själv inte finns, är inte en realistisk skapelse. En absolut skaparförmåga som skapar "något" ur "intet" är en absolut omöjlighet i världsalltet.
 2. När man skådar bakom illusionernas värld och ser den absoluta verklig­heten bakom formerna, låter man sig inte anfäktas av en illusion och dömer eller baktalar en medvarelse på bakgrund av denna.
 3. De är livets detaljer. Livet är "något" bestående av illusioner. De ut­gör den nödvändiga kontrasten till det obegränsade.
 4. Perspektivprincipen är en av den treeniga principens två sista principer, X2 och X3, bestående enhet. X2 och X3 utgör tillsammans en "illusi­onsprincip" vars kosmiska analys utmynnar i det enda "något som är" och därmed avslöjar sig som identisk med X1 eller "det gudomliga något". Här finns inga detaljer att analysera, utan endast det som kommer "under" perspektivprincipen blir tillgängligt för förnimmelse. Genom denna prin­cip uppstår alltså illusionerna och därmed förnimmelse och medvetande.
 5. I ett evigt "något som är", "den orsakslösa orsaken", "världsalltets fasta punkt", "allt är mycket gott".
 6. Se stycke 556.
 7. 1) Det levande väsendet är icke ett "intet" utan ett "något".
  2) Orsak och verkan.
  3) Logik eller planmässighet.
  4) Idéskapelse eller tänkande.
  5) Det levande väsendets existens.
  6) Forskaren måste möta sitt eget högsta "själv" eller "jag".
  7) Jaget är ett "något" som inte är en verkan av en föregående orsak.
  8) "Den treeniga principen".
  9) "Guds avbild".
  10) Odödlighet.
  11) Reinkarnation och öde.