Stycke 606 - 624 Svar

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet. Tankeklimat.
Stycke 606-624 Svar:


 1. Humaniteten.
 2. I spiralans första hälft längtar väsendet efter att få handskes med fysisk materia. Mättnaden på denna upplevelseform avföder hungern efter att få manifestera sig i strälformig materia. Då varje kretslopp bygger på det föregående blir det inte en cirkelbana utan en spiral.
 3. All funktion eller skapelse är baserad på ett livgivande åt andra väsen.
 4. Öde består av skapande, skapande är omskapelse av materia, vilket är detsamma som nedbrytning av något till fordel för uppbyggandet av något annat, Väsendets hunger skapar uppbyggnad, medan mättnad skapar nedbrytning.
 5. Väsendets placering i spiralen bestämmes helt av dess för ögonblicket rådande speciella hunger. Att det placeras just där denna hunger kan bli mättad, kan blott vara det fullkomligaste och därmed kärleksfulla.
 6. Spiralen kan liknas vid andningen. Väsendet inandas mental fullkomlighet och mentalt välbefinnande till fullkomlig mättnad, och utandas sedan detta till nästan total tomhet osv om och om igen i ständigt nya variationer. Den kosmiska andningen utgör väsendets generalöde.
 7. Det levande väsendet har i sitt medvetande en förmåga att inom ett visst litet område av hela sin kosmiska andning utlösa sin vakna medvetna medverkan eller motverkan. Spiralkretsloppet som ju inte är en produkt av skapelse och därför en evig realitet har det inget inflytande på.
 8. Se stycke 615.
 9. "Allt är mycket gott".
 10. Det är den ofrånkomliga betingelsen för att man skall kunna bringa sitt eget handlande i fullkomlig kontakt eller harmoni med naturens energiutlösningar, dvs Gudomens handlingar.
 11. De tre olika inställningarna kännetecknas av att förhållandet mellan känslan och intelligensen endera domineras av känslan eller av intelligensen eller utgör en harmonisk balens mellan de båda. Förhållandet mellan dessa medvetenhetskrafter betingar vilken del av universum som man är i kontakt rned.
 12. Se stycke 621.
 13. Det krävs att man funnit livsmysteriet lösning och sin absoluta position i kretsloppet, att man blivit medveten om de lagar som bär upp hela världsstrukturen, att man kommit till inre klarhet om de bärande grundenergiernas plats och reaktion i samma struktur,
 14. Den "inre himlen", vilket vill säga den andliga medvetenhetsmässiga sfären, samt den yttre fysiska himlen. I den inre himlen skapar väsendet själv alla molnen, luftströmmarna, kort sagt hela atmosfären. I den yttre världen skapar makroindividen alla atmosfäriska förhållanden. Målet för alla handlingar är medvetet eller omedvetet att skapa harmoni mellan dessa två "himlar".