Stycke 657 - 668 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol nr. 10: Kretsloppsprincipen
Stycke 657 - 668 Svar:
 1. En invaliditet hos ett makroväsen gör tillvaron eller livsbetingelserna mer hårda och besvärliga för mikroväsendena. Jordorganismen har en liten invaliditet som är till besvär för jordmänniskorna, eftersom axellutningen orsakar att dagen vid midsommartid är mer än tillräcklig Tor den jordmänskliga mentala aktiviteten, medan den i gengäld är alltför kort på vintern. Detta missförhållande är tydligast i polarområdena, där det inte ar någon natt på sommaren och ingen dag på vintern. Jordaxellutningen åstadkommer också ett strängare klimat med kyla, frost och snö på vintern och för mycket värme på sommaren.
 2. Jordjagets plats är fortfarande i den dräpande principens zon. Axellutningen är en av de ofullkomligheter som ännu är knutna till dess öde, och som ytterligare bidrar till att betinga kvalitén hoss dessa mikroindividers nuvarande öde.
 3. Människorna kommer att bekämpa olägenheterna med axellutningen och får därigenom en forcerad utveckling eller en större utvecklingsmöjlighet än tidigare. Med hjälp av konstgjort ljus och konstgjort klimat (hus) övervinnes olägenheterna med avsaknad av ljus och strängt klimat. Det tekniska kunnandet och hela det kulturella livet är frukten av jordmänniskornas permanenta kamp mot axellutningens verkningar.
 4. Det kan aldrig vara ett uttryck för normalitet, att en makroorganism i sig själv i större eller mindre grad är ödeläggande för sina egna normala och därför oumbärliga mikroorganismer. Jordens situation måste alltså betraktas som en abnormitet, som i sin tur är detsamma som en invaliditet.
 5. Evig sommar, som det bästa septemberväder, dag och natt lika långa, förbättrad energisituation m m. Se för övrigt stycke 661.
 6. En överdriven tyngdutveckling i jordens medvetande, en för våldsam montal ansträngning har orsakat axellutningen. Denna mentala aktivitet har riktats mot väsen i jordens eget mellankosmos, dvs andra klot eller himlakroppar. Denna mentala tyngdutveckling kan ha fått fysiska följder t ex i form av en kollision eller en annan hotfull situation, på samma sätt som ett raseriutbrott kan få ett fysiskt uttryck i förra av ett par örfilar.
 7. Tekniskt kunnande, kännedom om elektricitet och stora uppfinningar, så vi är på god väg att uppfylla det gudomliga budet om att göra oss jorden underdånig.
 8. Vid en forcerad utveckling är det inte tiden det rör sig om. Det rör sig om att skapa utvecklingsmöjligheter, som ju är baserat på upplevelsen av kontraster. När det levande väsendet upplever en forcerad utveckling beror denna upplevelse inte på ett hastverk, men däremot en utvidgad upplevelsemöjlighet.
 9. Väsendena ska också ha möjlighet att uppleva kontraster på detta område. Begreppet vila funnes inte ifall motsättningen arbete eller aktivitet inte existerade.
 10. För jordklotet skulle det vara en våldsam chock, en gigantkatastrof, om jordaxeln vände tillbaka till den lodräta ställningen - jordskalv, översvämningar, isavsmältningar osv. På sitt nuvarande utvecklingssteg skulle klotet inte kunna få en sådan grov karma. Inga väsen kan påföras ett öde som de har vuxit ifrån, och jordklotets "plötsliga" tillbakafall kommer således att vara en omöjlighet. Varje utveck­lingssteg har sin ödesbegränsning.
 11. Domedagen är inget annat än den normala själsliga kris, som alltid måste gå före i en individs mentalitet, innan den helt bliir tagen i besittning av "den helige ande" eller får "den stora födelsen". För jordjagets medvetande är domedagen en mental uppgörelse med sig själv, en inre bedömning av dess väsens natur till fördel för en ny, och i framtiden till det bättre förändrad både fysisk och mental livsform.