Stycke 1084 - 1093 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1084 - 1093 Svar:
  1. Det levande väsendets egen, på basis av förnimmelse uppkomna värld. Ingen enda detalj i denna värld kan vara illusion.
  2. Det levande väsendets växelverkan eller korrespondens med naturenssamlade helhetsmanifestation, eller Gudomen, är uttryck för ett i alla tider absolut fullkomligt individuellt samtal, som leder till en fullkomliggörelse eller heliggörelse av det levande väsendet, som härigenom kommer att uppleva sig som "ett med Fadern" och därmed bli "vägen, sanningen och livet".
  3. Alla företeelser i denna korrespondens har varit ett medel till att frambringa upplevelsen av sammansmältningen med Gudomen, också det obehagliga eller s k onda.
  4. All upplevelse, så också upplevelsen av lyckan, är baserad på ett perspektiviskt förhållande. Ju högre steg den observeras ifrån, desto fullkomligare överblick får man av den. Det är därför något ibland kan vara lycka för den ene, men förnimmas som olycka av den andre.
  5. Med begreppet storhorisont avses de avsatser på förnimmelseberget som vi känner som växtriket, djurriket, människoriket osv, dvs  väsendenas gemensamma förnimmelseområden. Mikrohorisonten är det enskilda väsendets egen absolut individuella utsiktspunkt, som med nödvändighet måste förbli individuell då intet väsen kan inta något annat väsens rum.
  6. I djurriket, och i synnerhet hos den jordiska människan.
  7. Den är verklig. I motsatt fall existerade ingen förnimmelse.
  8. Arter eller raser är det samma som mentala gemensamhetsutsikter av levande väsen med besläktade individuella utsikter.
  9. Den betingas av dess identitet som centrum i ett perspektiv, vilket åter är detsamma som det iakttagnas placering i förhållande till centrum i förnimmelseområdet.
  10. Kunskapen om individualitetens orsak avslöjar roten till allt ont, liksom även till allt gott.