Stycke 1094 - 1102 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1094 - 1102 Svar:
  1. All förnimmelse och därmed upplevelse beror på ett perspektivförhållande, dvs det uppfattade tingets förhållande till förnimmelseområdets centrum. Varje tänkbar upplevelse av en företeelse måste äga rum inom ett område som utbreder sig från en periferi till ett centrum (dvs upplevelsen förutsätter en begränsning). Vart individen än rör sig på det fysiska planet har han ständigt sin förnimmelsehorisont omkring sig, men denna horisonts detaljer är inte ständigt desamma. Vid individens rörelse framåt, på det fysiska planet, kommer ständigt nya detaljer in i centrumområdet och placerar de föregående detaljerna bakom de nya detaljerna. Vid individens fortsatta rörelse framåt försvinner detaljerna till sist ur förnimmelseområdet, medan nya detaljer träder fram. Förnimmelsen av ett ting upplevs som ett tings passage från periferin förbi centrum och till periferin igen, vilket medför att upplevelsen av ett ting måste utgöra en eller annan platsbeteckning på tingets passage genom detta område. Platsbeteckningen betyder för fysiskt förnimmande avstånd, och för andligt förnimmande tillstånd. Ett tings passage genom vårt förnimmelseområde markeras genom att det inför våra sinnen genomgår en serie tillstånd, vilket vill säga förvandlingar.
  2. Tankarna betecknas som instinkt-, tyngd-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnestankar.
  3. En färdig tanke är identisk med ett kulminerande vetande om kretsloppets sex stadier, dvs en helhetsöverblick över kretsloppets två mentala poler, mörker och ljus. En ofärdig tanke är en tanke som ännu endast kan registrera lokala detaljer inom helheten och därför nödsakas att felvärdera dessa.
  4. I medvetandets yttersta förnimmelseperiferi framträder tankarna som mest kontur- och detaljlösa, och kan endast upplevas aningsmässigt. Ackumuleringen av denna art av upplevelser i minneskroppen blir till aningsminne. Ett medvetande där upplevelsen går in utan att ha passerat centrum, är det samma som ett växtmedvetande. Tankar som i sin utveckling endast är aningar, kan således betecknas som vegetabiltankar.
  5. Förnimmelse är det levande väsendets innersta livsfunktion. Förnimmelse är det samma som upplevelsen av orsak och verkan.
  6. Om det funnits en tidpunkt då alls ingen verkan existerade, kunde ju omöjligt någon orsak skapas, och utan orsak kunde ej några nya verkningar komma till. En absolut stillhet skulle då härska, ur vilken det vore omöjligt att frambringa rörelse. Förnimmelsen är därför iden­tisk med en evig funktion, en evig utlösning av orsak och verkan.
  7. Om en upplevelse förnims som aning eller visshet betingas av vilken föregående orsak som upplevelsen är en verkan av. Denna föregående orsak är identisk med förnimmelseförmågan, som utgör en kombination av verkningarna av allt det som ifrågavarande levande vasen upplevt i sina tidigare liv.