Stycke 1163 - 1177 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1163 - 1177 Svar:
 1. Ögat anpassar sig till varierande ljusförhållanden genom att vidga resp sammandraga pupillen. Ögat måste därför ha en viss tillvänjningstid för att kunna urskilja detaljer. Vid plötsliga förändringar uppstår blindhet, dvs allt blir till ljus eller mörker utan detaljer. Samma princip, anpassningsprincipen, gör sig gällande i de levande väsendenas passage genom spiralkretsloppet.
 2. Övergången från kulminationsfaserna betecknas som tillvänjningsfaser.
 3. De av Jesus formulerade orden: "Jag är vägen, sanningen och livet." Ordet väg markeras just att människans förvandling är en fråga om distans som måste tilIryggaläggas och som därför inte kan ske mirakulöst ögonblickligen.
 4. Vilken som helst form för syn utgör tillryggaläggandet av en distans där varje ny horisonts yttersta periferis detaljer alltid börjar som instinkt, aning eller förmodan för att senare bli till faktum.
 5. De är avsedda att vara vägledning för ett speciellt utvecklingssteg inom tillvänjningszonerna och inte ett för alla steg vetenskapligt detaljerat uttryck för den eviga absoluta sanningen i sin helhet.
 6. Begreppet den helige ande är uttryck för det högsta vetandet om Gud, själva livsmysteriets lösning, förklarad i sin absoluta renkultur som en logisk tankeföljd.
 7. Världsåterlösningen evsåg endast att antyda att skapelseprocessen, omfattade sex tidsepoker, inte hur länge dessa varade, vilket låg utanför detta utvecklingsstegs individers fattningsförmåga.
 8. Den sjunde dagen ar den bebådade nya himmelen och jorden där rättfärdigheten bor.
 9. Det omfattar det levande väsendets förvandling från ljuset, genom mörkret och tillbaka till ljuset igen.
 10. Det byggs härigenom en bro mellan dogmtron och den andliga vetenskapen.
 11. Syndafallsprincipen är en evig princip som upprepas i vart och ett av spiralens sex riken eller zoner.
 12. Det råder det förhållandet att endast en kontrast åt gången utgör en realitet eller verklighet, medan motsatsen utgör en tänkt motsats.
 13. Upplevelsen av att vara naken, dvs hjälplös, vilket i princip är detsamma som det vi känner som barndomstillstånd.
 14. Det begär som vaknat efter en ny livsform var inte parat med förmågan eller den nödvändiga organiska strukturen som krävs för att kunna tillfredställa begäret, därför behövdes "ormen" som modell och vägvisare.
 15. Guds röst utgjorde den förutgående spiralens i form av instinkt nedärvda kosmiska medvetande.