Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1194 - 1210 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1194 - 1210 Frågor:
 1. Varför var det nödvändigt med en omformning av Adam?
 2. Vad betingar växtvarelsens salighetstillstånd?
 3. Vad baseras den högsta saligheten på?
 4. Vad var Guds plan med Adam?
 5. Varför är “utdrivningen” ur “Paradiset” ett nödvändigt led i den gudomliga skapelseplanen?
 6. Vad är betingelsen för att individen skall kunna befordra den dräpande principen och således påbörja sin invigning i kunskapens mysterium?
 7. Vad menar Martinus med begreppet skenäktenskap?
 8. Hur förhåller det sig med flertalet av jordmänniskorna beträffande äktenskapet?
 9. Vad är smekmånadsprincipen uttryck för?
 10. Vad är den gängse orsaken till de olyckliga äktenskapen?
 11. Hur karaktäriserar Martinus det fullkomliga äktenskapet?
 12. Vilken uppgift har de moraliska och juridiska äktenskapslagarna?
 13. Vilka perioder kan dagens äktenskap indelas i?
 14. Hur yttrar sig variationen av paradisprincipen bland jordmänniskorna?