Stycke 1278 - 1290 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1278 - 1290 Svar:
  1. Det avslöjas just genom logiken och planmässigheten i den fysiska existensen, för vilken det andliga tillståndet utgjort betingelsen,
  2. De utgör delning från en större massa av samma slag.
  3. Ex: Jordklotets avskiljning från en större solmassa.
  4. En människas nya tankar, som efter hand utvecklas till självständiga organ.
  5. Världsalltets hörnsten är det levande väsendet. Invigningen i och upplevelsen av livsmysteriets lösning, eller detta att fullt ut känna sig själv, är detsamma som "de vises sten".
  6. Moderenergin är inte underkastad kretsloppet. Den kan aldrig bli av fysisk natur, utan är evigt strålformig och endast indirekt tillgänglig för sinnena, som en bakom materien framträdande skaparförmåga.
  7. Det faktum att något upplever energin visar att detta något existerar. Detta upplevande något är inte till sin natur identiskt med rörelse, utan är absolut stillhet.
  8. Den resulterade i kravet om egendomsrätt och med den kampen för tillvaron samt svartsjukan, avunden och hatet och därmed hämnden, olyckan och sorgen.
  9. Det är ett kosmiskt-kemiskt laboratorium för utlösandet av nästa­kärlekens motsats, dvs kulminationen av själviskhet.