Stycke 1330 - 1345 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1330 - 1345 Svar:
  1. Det är den kamouflerade dräpande principens institutioner, vilka utgör hörnstenarna vid skapandet av jordmänniskans dagliga levnads­ villkor. De befordrar alla den falska affärsprincipen: "största möjliga värde för minsta möjliga prestation."
  2. Den befinner sig i ett krigstillstånd, där alla är i kamp om värdena. Dess kultur är en krigets kultur.
  3. Dess uppgift är att avskaffa och utplåna alla ekonomiska klassskillnader.
  4. Jesus av Nasaret, vars väsen och levnadsart utgör bilden eller mo­dellen enligt vilken den jordiska människan skall förvandlas från den falska affärsprincipens slav till den geniala utövaren av den äkta affärsprincipen som kulminerar i begreppet "hellre giva än taga".
  5. Begreppet politik är uttryck för kampen mellan Gamla testamentets och Nya testamentets två olika ideologier, kampen mellan själviskheten och osjälviskheten.
  6. En verklig kommunist är befriad från alla själviska tendenser och intolerans gentemot sina medmänniskor. Den bärande punkten i den rena kommunismen är "att hellre giva än taga". En falsk kommunist kan utöva våld och visa intolerans mot dem som han upplever som sina motståndare. Kommunismen används här i själviskhetens tjänst, som ett sätt att uppnå högre ekonomisk standard.
  7. Om samhället bygger på diktatur och förtryck av individer vars kapitalistiska begär och tendenser ännu ej är utlevda.
  8. I den mån en politisk rörelse befordrar samhörighet och gemenskapsanda, vilket vill säga allas kärlek till alla, så är den i kontakt med den nya ljusa världsimpulsen och kommer då också att vara segerik.
  9. De har förorenats och deras troende och anhängare har splittrats i en mängd mer eller mindre orena trossamfund, sekter och politiska partier.
  10. Ingen av dessa riktningar såsom de framträder idag är helt fel eller helt riktig. De kompletterar varandra i någon mån inom de områden där de representerar gemenskapsandan, och bildar där tillsammans den verkliga vägen till den rena, ädla eller rätta kommunismen.