symbol_21s.jpg 

Den eviga, organiska förbindelsen mellan Gud och Gudason I
– Symbol 21

 

Bönens mening och funktion
Principen att be börjar, kosmiskt sett, redan i djurriket. Djurets ångestskri i dödsögonblicket är ett skrik på hjälp. Det finns andliga hjälpare och därmed också mening bakom en sådan instinktiv automatfunktion. Det fanns också andliga hjälpare som hörde Jesu bön på korset ”Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.”

symbol 21b
Mellan dessa enorma ytterligheter råder det inga principiella skillnader. Symbolen till höger föreställer världsalltet, dvs Gud. I denna organism befinner sig alla levande varelser i centrum, evigt, organiskt förbundna med Gud.

Den vita cirkeln i mitten symboliserar vårt eviga jag – X1.

Omkring jaget ser vi moderenergien, eller den eviga skaparförmågan, markerad med violett färg – X2.

Utanför det violetta fältet syns den evige Gudasonens skapade helhetskropp – X3.

De avlånga färgade fälten som pekar in mot Gudasonen, symboliserar Guds fysiska organism (den skapade delen av världsalltet), som Gudasonen växelverkar med. Spetsarna på de färgade fälten som pekar utåt representerar den eviga delen av världsalltets grundenergier. Utanför, med violett, är världsalltets eviga skaparförmåga (moderenergin) symboliserad och därefter, allra ytterst, den vita skivan, som symboliserar Guds jag.

Alla levande varelser är således evigt och oupplösligt sammanlänkade med Gud eller världsalltet. Figurerna överst till vänster symboliserar Gudsförhållandets olika utvecklingsstadier:

• Första fältet illustrerar naturmänniskotillståndet, med månggudadyrkan och blodsoffer.
• Nästa fält symboliserar monoteismen dvs de humana trosreligionernas tillbedjan av en enda Gud.
• Det tredje fältet illustrerar det ateistiska tillståndet. Gud har här helt eliminerats ur föreställningsvärlden. Det är exempelvis människor som inte kan tro att ett evigt brinnande helvete väntar alla dem som inte låter sig döpas, konfirmeras eller som föds utanför äktenskapet. De kan inte tro att en allkärleksfull och allsmäktig Gud kräver att hans oskyldige son måste korsfästas som ett offerlamm för att skyldiga skall kunna frälsas.
• Det fjärde fältet symboliserar den färdiga människans fullt medvetna dialog med Gud.
 
   

   symbol_21sdetail.jpg

Del av symbol 21

 

 

symbol 21bdetail
De små orangefärgade trianglarna nederst till vänster, föreställer människor som får hjälp och inspiration från andliga varelser från det mittersta fältet med gula trianglar. Det översta av dessa fält symboliserar Försynen, dvs de individer som utgör Guds primära medvetande, vars medvetande är fullständigt i kontakt med Guds medvetande.

Mittfältet symboliserar diskarnerade personer, som mellan två jordeliv kan agera skyddsänglar. Individ nr 1, visat i första fältet med orange trianglar, ber nr 2, om något, men får inte hjälp, då vederbörande inte kan eller vill hjälpa. Därefter ser vi nr 1 (orange triangel) be till Gud. Alla böner, även den minsta suck, registreras av Gud via skyddsänglar (gul triangel), som här inspirerar individ nr 3, att hjälpa nr 1. Detta sker ofta utan att några av personerna längst ner, dvs fysiskt inkarnerade individer (orange) är medvetna om vad som sker. Böner bör dock helst riktas direkt till Gud. Bönen Fader vår är en absolut fullkomlig, kosmiskt medveten bön.

I nästa fält ser vi en annan variation av bönsvar varigenom intellektuella människor, t ex konstnärer och vetenskapsmän, ofta utan att de själva förstår hur det går till, kan få inspiration.

I fältet därefter ser vi den mediumistiska förbindelsen med andliga väsen, vilken dock kan vara riskabel för oinvigda människor. Utan kännedom om det rätta skyddet finns det risk för besatthet. Ibland kan dock mediumistiska förbindelser med den andliga världen bli till stor nytta.

Det sista fältet illustrerar de kosmiskt invigdas fullt medvetna förbindelse med Försynen. De är på intet sätt ensamma i sin mission här på det fysiska planet,
se nästa symbol.

Bönens funktion genomgår som alla andra mentala funktioner en gradvis utveckling. Djurets automatiska och omedvetna bön var ett rop på hjälp inför kapitulationen i mötet med en fysisk övermakt. Jesu medvetna bön gällde förlåtelse för de bödlar och förföljare som korsfäste honom. Kristus var i direkt kontakt med Gud genom bönen.

Det ligger högpsykiska krafter, vit magi, gömd i den osjälviskt, medvetna bönen. Därför ingår det alltid i den fullkomliga bönen “Ske inte min utan din vilja”.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.