symbol_30s.jpg

Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelseförmåga
– Symbol 30

 

Förutsättningen för att “se Gud”
De levande varelsernas förnimmelseförmåga utgör tillsammans Guds förnimmelseförmåga. Mötet med nästan, dvs allt vi kommer i kontakt med, blir därmed ett möte med Gud. Genom denna växelverkan uppstår de olika tillvaroplanen.

symbol 30b
Moderenergin reglerar de sex grundenergiernas skiftande verkningskraft. Den vita figuren symboliserar Guds jag, som består av alla eviga Gudasöners jag tillsammans. De violetta figurerna symboliserar X2 eller Gudasönernas eviga skaparförmågor, som tillsammans utgör Guds X2. Från dessa figurer utgår de färgade fälten, som symboliserar de eviga Gudasönernas medvetande och organismer, X3. Dessa utgör tillsammans Guds X3.

Världsalltets skapade aspekt är således Guds synliga fysiska organism. Allt vi förnimmer är Gud, och Gud förnimmer genom oss.

Trappfiguren till vänster symboliserar utvecklingsstegen. Varje trappsteg bildar ett tillvaroplan. De små trianglarna symboliserar jagen i de eviga Gudasönerna på dessa tillvaroplan.

Strålarna, som utgår från dessa visar, vilken grundenergi som är den härskande i respektive tillvaroplan. Dessa energier avgör vilka skapar- och upplevelsemöjligheter Gudasonen har i förhållande till det omgivande världsalltet.

Förnimmelseförmågans energiblandning avgör hur växelverkan mellan Gud och Gudasonen dvs omgivningen formar sig. Den evige Gudasonens mest framträdande förnimmelsekapacitet blir synlig via de områden de olikfärgade strålarna reagerar med på den vänstra utvecklingsstegen.

Instinktindividen (rött), kan endast ana behag och obehag men kan inte analysera detta.

Djurindividen (orange) kan uppleva och handla i kraft av tyngdenergi, primitiv känsla och begynnande intelligens.

Den färdiga människan (gult) har känslan förbunden med en hög grad av intelligensenergi, vilket gör att tyngd- och känsloenergin endast användes med absolut logik, dvs allkärleksfullt. Detta medvetenhetstillstånd öppnar intuitionsförmågan och den kosmiska klarsynen.

Visdomsvarelsen (grönt) kännetecknas av sin kulminerande intelligens.

Intuitionsvarelsen i den gudomliga världen (blått) har tillgång till den högsta medvetandeenergin, intuitionen, som här kulminerar. I realiteten utgör dessa två högsta riken, ett rike med två avdelningar. Här är alla fullkomliga. Vi ser att intuitionen genomstrålar hela spiralkretsloppet. Den utgör livets allra högsta och alltgenomträngande förnimmelseenergi.

Efter denna kulminerande upplevelse av kärlek och visdom kommer vi till salighetsriket (indigo). Här lever den evige Gudasonen helt i sin egen inre värld. Den kulminerande minnesförmågan ger tillgång till alla upplevelser genom hela spiralkretsloppet. Dessa minneskopior har med tiden fått guldets glans. Det gamla talesättet om att tiden läker alla sår blir bekräftat.
 
Den evige Gudasonen kan nu efter önskan röra sig fram och tillbaka i detta sitt inre världsallt, som sträcker sig över spiralkretsloppets samtliga sex riken. Dock inte som en upplevelse i den yttre världen, utan som en inre minnesupplevelse av den i fjärran tider upplevda yttre världen.

Salighetsväsendet har också en stark intuition, som nu verkar inåt. Allt upplevs därför här från Guds eget upphöjda perspektiv, dvs som fullkomligt. Gudasonen ser och förstår meningen med alla tidigare upplevda detaljer, oavsett om de en gång upplevdes som mörker eller obehag. Alla upplever liksom Gud ”Allt är mycket gott.” De sex rikena beskrivs utförligt i symbol 13.
 
   

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.