symbol_39s.jpg

Jordmänsklighetens medvetandekategorier
– Symbol 39

 

Den goda jorden
På symbolen är mänsklighetens medvetande indelat i två huvudgrupper. De som kan inspireras av den nya världsimpulsen, med dess kosmiska analyser, illustrerat med den översta stjärnan, samt de som fortfarande stimuleras av den gamla världsimpulsen, markerat med den nedersta stjärnan. Det vita fältet symboliserar Guds medvetande eller ande.

symbol 39b
Människorna befinner sig på olika utvecklingssteg och har därför inte samma andliga ålder. Deras relationer till Gud är därför olika. En del är lyckliga i sin barnatro och tillfreds med den gamla världsimpulsen och dess traditioner. Andra är otillfredsställda och därför mottagliga för den nya världsimpulsen.

Mottagligheten för den ena eller andra impulsen är inte en fråga om vilja eller inte vilja, kosmiskt sett, utan om de medvetandekrafter som bestäms av det aktuella utvecklingsstadium individen för ögonblicket befinner sig på. Det finns därför ingen grund till intolerans oberoende av vilken uppfattning om livet en individ har. Mentaliteten utvecklas genom olika stadier.
På symbolen är de två huvudgrupperna illustrerade med sex ovala figurer. De beskriver olika grader av balans i gruppernas psyke mellan känsla och intelligens, markerat med gul resp grön figur.

I båda huvudgrupperna finns tre kategorier. Individer med jämvikt mellan känsla och intelligens, individer med känsloövervikt och individer med intelligensövervikt. Dessa i allt sex kategorier blir i Livets Bog ytterligare uppdelade i avdelningar, beroende på hur utvecklad deras intelligens resp humana känsla är. Det följande är en grov skissering av de sex kategorierna som på symbolen är markerade med de sex ovala figurerna. Läs från vänster till höger. Alla stadierna i mentalitetens förvandling leder till samma mål, kosmiskt medvetande. De är därför i samma grad lika nödvändiga.

Huvudgrupp A - Individer, vars religiösa liv endast kan påverkas av den nya världsimpulsen:

1. Jämbördig känsla och intelligens. Den stora födelsens förgård. De längst framskridna och andligt utvecklade individerna som gått igenom det mesta av lidandekarman och har en utvecklad human logik.
2. Känsloövervikt. Från ädla forskare, konstnärer och reformatorer till sekteriska fanatiker. Från ringa till mycket sviktande sinne för logik.
3. Intelligensövervikt. Andliga forskare, politiker, vetenskapsmän och affärsmänniskor med varierande empatiförmåga, alltifrån betydande till obetydlig.

Huvudgrupp B - Individer, som ännu inspireras av den gamla världsimpulsen:

4. Jämbördig känsla och intelligens. Den gamla världsimpulsens ädla troende har varit goda exempel och initiativtagare till många av världens humana institutioner, t ex Röda Korset.
5. Känsloövervikten yttrar sig här som helig vrede, inkvisition, fanatism mm.
6. Intelligensövervikt och primitiv känsla. Individer med rymligt samvete. Yngre själar.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.